คลังสื่อการสอน ห้องสมุดดิจิทัล About Us เข้าสู่ระบบ  

 :. การอบรมใช้ Movie Maker
 วิชา: การงานอาชีพฯ
 ระดับชั้น: ม.4
 โดย: ชาคริต อ่อนเบ้า
 :. การใช้โปรแกรม Camtasia Studio 8 ในการตัดต่อวีดีโอเบื้องต้น
 วิชา: การงานอาชีพฯ
 ระดับชั้น: ม.5
 โดย: กิตติยาภรณ์ พินโย
 :. เรื่องยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก
 วิชา: สังคมศึกษาฯ
 ระดับชั้น: ม.4-6
 โดย: นายอภิชาติ ดอนพระหม
 :. การใช้โปรแกรม Free ware ทำงานศิลปะ
 วิชา: การงานอาชีพฯ
 ระดับชั้น: ม.1
 โดย: นายวีระยุทธ โพธิ์ศรี
 :. กิจกรรม to be number one
 วิชา: การงานอาชีพฯ
 ระดับชั้น: ม.5
 โดย: นายพจน์ ชมภูวิเศษ
 :. งานกราฟฟิก
 วิชา: การงานอาชีพฯ
 ระดับชั้น: ม.4
 โดย: สุธารัตน์ ขันภักดี
 :. ธรณีภาค
 วิชา: สังคมศึกษาฯ
 ระดับชั้น: ม.4-6
 โดย: นายวรเชษฐ์ ไชยสงค์
 :. ไม้ไผ่มีชีวิตขอนแก่นวิทย์2เรื่องสภาพสมดุล
 วิชา: วิทยาศาสตร์
 ระดับชั้น: ม.5
 โดย: นายกฤตพล อินทร์เสนลา
:: แสดงรายการสื่อทั้งหมด ::..

ผลงานวิชาการ
  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 25 (Professional Learning Community of The Secondary Education Service Area Office 25) “PLC-KKSec25 M
  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใ
ช้ชุมชนการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้
นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 25 (Professional Learning
Community of The Secondary Education Service Area Office 25) “PLC-KKSec25 Model”
สู่สถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ

โดย:นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ เมื่อ 04/06/2562
  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (Self-Report) เพื่อรับรางวัล ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) ด้านวิชาการยอดเยี่ยม
  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (Self-Report)
เพื่อรับรางวัล
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS)
ด้านวิชาการยอดเยี่ยม

โดย:นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ เมื่อ 04/06/2562
:: แสดงรายการผลงานวิชาการทั้งหมด ::..  


ผู้ใช้งานวันนี้ 1 คน :: รวมผู้ชมเว็บทั้งหมด 1 คน บริหารจัดการระบบฯ :: ระบบโดย นายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ