คลังสื่อการสอน ห้องสมุดดิจิทัล About Us เข้าสู่ระบบ  

 :. เยี่ยมสนามบินโรงเรียนสันติพัฒนฯ
 วิชา: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ระดับชั้น: ม.4
 โดย: ปิยวุฒิ พรมภักดี
 :. ทดสอบส่งครับ "แข่งสรภัณญ์"
 วิชา: ภาษาไทย
 ระดับชั้น: ม.1-3
 โดย: บุญนำ อรรคฮาต
 :. ทฤษฎีกราฟ ฉบับสมบูรณ์
 วิชา: คณิตศาสตร์
 ระดับชั้น: ม.5
 โดย: นาคิน สัจจะเขตต์
 :. √ หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ⇒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 วิชา: การงานอาชีพฯ
 ระดับชั้น: ม.4
 โดย: นายสุรศักด์ บุญร่วม
 :. สืบสานตำนานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คุณครูอรวรรณ กองพิลา รร.ฝางวิทยายน
 วิชา: สังคมศึกษาฯ
 ระดับชั้น: ม.1-3
 โดย: นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์
 :. เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย คาบ 1 โดย ครูนาคิน
 วิชา: คณิตศาสตร์
 ระดับชั้น: ม.4
 โดย: นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์
 :. ลำดับและอนุกรม คาบ 1 โดยครูนาคิน
 วิชา: คณิตศาสตร์
 ระดับชั้น: ม.5
 โดย: นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์
 :. การเรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่และความน่าจะเป็น คาบ 1 สรุปโดยครูนาคิน
 วิชา: คณิตศาสตร์
 ระดับชั้น: ม.5
 โดย: นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์
:: แสดงรายการสื่อทั้งหมด ::..

ผลงานวิชาการ
  ผลของการออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  Thinking for Grade 8 Student
โดย:นางสาวปรียานันท์ อัครวงศ์ เมื่อ 16/06/2560
:: แสดงรายการผลงานวิชาการทั้งหมด ::..  


ผู้ใช้งานวันนี้ 9 คน :: รวมผู้ชมเว็บทั้งหมด 9 คน บริหารจัดการระบบฯ :: ระบบโดย นายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ