คลังสื่อการสอน ห้องสมุดดิจิทัล About Us เข้าสู่ระบบ  

 ภาษาไทย  คณิตศาสตร์
  :. คณิตศาสตร์ออนไลน์ โดยครูนาคิน สัจจะเขตต์
ระดับชั้น: ม.4-6
การศึกษานอกห้องเรียนในครั้ง โลกกำลังหมุนไป การศึกษาใเนื เวลาที่ได้มาจึงควรเอาไปพัฒนาตนเองด้ คลิปวิดีโอที่ครูพยายามอัดขึ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิป
โดย: นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ( ศึกษานิเทศก์ )
  :. การเรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่และความน่าจะเป็น
ระดับชั้น: ม.5
การเรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่และความน่
โดย: นายนาคิน สัจจะเขตต์ ( ครู )

 วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ
  :. ไม้ไผ่มีชีวิตขอนแก่นวิทย์2เรื่องสภาพสมดุล
ระดับชั้น: ม.5
คลิปการสอนรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องสภาพ
โดย: นายกฤตพล อินทร์เสนลา( ครู)
  :. สืบสานตำนานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คุณครูอรวรรณ กองพิลา โรงเรียนนครขอนแก่น
ระดับชั้น: ม.4-6
การสอนของคุณครูอรวรรณ กองพิลา โ
โดย: นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์( ศึกษานิเทศก์)
  :. เรื่องยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก
ระดับชั้น: ม.4-6
เรื่องยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก
โดย: นายอภิชาติ ดอนพระหม( ครู)

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ศิลปะ
  :. √ หน่วยที่ 3 ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
ระดับชั้น: ม.5
⇒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การส1.1 แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การสื่1.2 สไลด์ประกอบการสอน เรื่อง การสื่1.3 สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เทคโนโลย1.4 วีดิทัศน์ เรื่อง การสื่อสารข้อม1.5 ใบงานที่ 1 เรื่อง การสื่อสารข้1.6 แบบทดสอบหลังเรียน การสื่อสารข้อ⇒ คำถามสร้างพลังคิด √ ให้นักเรียนบอกถึงประโยชน์ในการติด
โดย: นายสุรศักดิ์ บุญร่วม( ครู)
  :. ⇒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
ระดับชั้น: ม.4
1. องค์ประกอบของระบบสารสน1.1 แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง องค์ปร1.2 สไลด์ประกอบการสอน เรื่อง องค์ปร1.3 สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เทคโนโลย1.4 วีดิทัศน์ เรื่อง องค์ประกอบของร1.5 ใบงานที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบขอ1.6 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง องค์ปร⇒ คำถามสร้างพลังคิด √ ให้นักเรียนอธิบาย องค์ประกอบของระ
โดย: นายสุรศักดิ์ บุญร่วม( ครู)

 ภาษาต่างประเทศ  สุขศึกษาและพลศึกษา

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  :. กรอกข้อมูล
ระดับชั้น: ม.4-6
ทดสอบ
โดย: นายอภิชาติ ดอนพระหม( ครู)
  :. ทดสอบระบบ
ระดับชั้น: ม.1-3
-
โดย: ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์( ครู คศ.2)


ผู้ใช้งานวันนี้ 5 คน :: รวมผู้ชมเว็บทั้งหมด 5 คน บริหารจัดการระบบฯ :: ระบบโดย นายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ