คลังสื่อการสอน ห้องสมุดดิจิทัล About Us เข้าสู่ระบบ  

 :. asd
 วิชา: สังคมศึกษาฯ
 ระดับชั้น: ม.2
 โดย: ทดสอบ
 :. asd
 วิชา: สังคมศึกษาฯ
 ระดับชั้น: ม.2
 โดย: ทดสอบ
 :. แบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกมไมโครซอฟต์เวิร์ด สามารถเข้าดูบทเรียนได้ตาม URL. นี้ https://sway.com/s/qKKCCj8JBUghMyuB/embed
 วิชา: การงานอาชีพฯ
 ระดับชั้น: ม.2
 โดย: ชินกรณ์ หงษ์สนิท
 :. การประชุมวิชาการการวิจัยด้านการคิด (The Thinking Research Conference of Thailand (TRCT)
 วิชา: วิทยาศาสตร์
 ระดับชั้น: ม.4-6
 โดย: นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์
 :. ทดสอบสมรรถนะ KSM3 การบินในกระแสลมรุนแรง
 วิชา: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ระดับชั้น: ม.4-6
 โดย: ปิยวุฒิ พรมภักดี
 :. ลูกเสือโดดหอสูง 34 ฟุต ปี 59
 วิชา: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ระดับชั้น: ม.1-3
 โดย: ปิยวุฒิ พรมภักดี
 :. สอนบิน stealth F117 ฟิวเจอร์บอร์ด Flying
 วิชา: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ระดับชั้น: ม.4-6
 โดย: ปิยวุฒิ พรมภักดี
 :. สอนทำเครื่องบิน ครูปูลม การ bind วิทยุ storm กับ รีซีฟส้ม
 วิชา: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ระดับชั้น: ม.4-6
 โดย: ปิยวุฒิ พรมภักดี
 :. มัชฌิมปฏิปทา
 วิชา: สังคมศึกษาฯ
 ระดับชั้น: ม.4
 โดย: ยุวะภา ราวี
:: แสดงรายการสื่อทั้งหมด ::..

ผลงานวิชาการ
  22
  asa
โดย:roots เมื่อ 25/04/2561
  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ23101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
โดย:นางมาลัยกาญจน์ รามปาน เมื่อ 04/10/2560
  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  บทคัดย่อ
โดย:มัณฑนกร พูนขุนทศ เมื่อ 27/09/2560
  รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA Model)
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน
นทักษะกระบวนการ เรื่อง
การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA Model)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เปรียบเทียบคะแนนของนักเรียนชั้นมัธย
มศึกษาปีที่ 2
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
ที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรีย
นรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ เรื่อง
การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA Model)

โดย:ชินกรณ์ หงษ์สนิท เมื่อ 06/08/2560
  ผลของการออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  Thinking for Grade 8 Student
โดย:นางสาวปรียานันท์ อัครวงศ์ เมื่อ 16/06/2560
:: แสดงรายการผลงานวิชาการทั้งหมด ::..  


ผู้ใช้งานวันนี้ 1 คน :: รวมผู้ชมเว็บทั้งหมด 1 คน บริหารจัดการระบบฯ :: ระบบโดย นายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ