คลังสื่อการสอน ห้องสมุดดิจิทัล About Us เข้าสู่ระบบ  

          เรื่อง :: รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA Model)
    เนื้อหา ::
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี
นรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA Model)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เปรียบเทียบคะแนนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
ที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ
เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA
Model)

Download File

โดย :: ชินกรณ์ หงษ์สนิท เมื่อวันที่ 06/08/2560
     


ผู้ใช้งานวันนี้ 7 คน :: รวมผู้ชมเว็บทั้งหมด 7 คน บริหารจัดการระบบฯ :: ระบบโดย นายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ