ผู้อำนวยการ สพม. ๒๕

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

เว็บไซต์หน่วยงาน สพฐ.

FB สพม.๒๕ (ขอนแก่น)


FB กลุ่มนิเทศฯ สพม.๒๕


วัน เวลา ปัจจุบัน

คุยกับ อ.ก.ค.ศ. สพม.๒๕


ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์


เว็บไซต์เครือข่ายสังคมการ
เรียนรู้ โรงเรียนฝางวิทยายน
[ คลิกที่นี่ ]

เว็บไซต์โครงการ ๑ อำเภอ
๑ ทุน[ คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ ]

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
ขอนแก่น จำกัด 
[ เข้าสู่เว็บไซต์ ]

ศูนย์การศึกษาพระพุทธ
ศาสนาอาเซียน มหาวิท
ยาลัย มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
ขอนแก่น[เข้าสู่เว็บไซต์]

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรม

<< งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
     ระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
     ขอนแก่น ปีการศึกษา
 
     ๒๕๕๘ [ลิกเข้าสู่เว็บไซต์]

ผลแข่งขันศิลปหัตถกรรม

<< ระดับชาติ 55
     [ผลการแข่งขัน]
<< ระดับภาคตะวันออกเฉียง
     เหนือ 55[ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน ระดับ
     สพม.๒๕ปีการศึกษา 
     ๒๕๕๕ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับภาคตะวันออกเฉียง
     ปีการศึกษา ๒๕๕๖
     [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับชาติ ปีการศึกษา
     ๒๕๕๖ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน ระดับ
     สพม.๒๕ ปีการศึกษา 
     ๒๕๕๗ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับภาคตะวันออกเฉียง
     ปีการศึกษา ๒๕๕๗
     [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับชาติ ปีการศึกษา 
     ๒๕๕๗ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน ระดับ
     สพม.๒๕ ปีการศึกษา 
     ๒๕๕๘ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับภาคตะวันออกเฉียง
     ปีการศึกษา ๒๕๕๘
     [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับชาติ ปีการศึกษา 
     ๒๕๕๘ [ผลการแข่งขัน]


   >> แจ้งด่วน    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยม
                         ศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้
                         ศิลปะ(สาระดนตรี)

คลิกดูรายละเอียด


   >> แจ้งด่วน    ลำดับที่โรงเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา
                         งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

                         ครั้งที่ 65 วันที่ 8-9 ตุลาคม 2558


- ภ. สั้น ม.ต้น
- ภ. สั้น ม.ปลาย
- มารยาทไทย ม.ต้น
- มารยาทไทย ม.ปลาย

   >> แจ้งด่วน    แจ้งเปลี่ยนสถานที่การแข่งขันกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก-เรียนร่วม
                         ม.ต้น-ม.ปลาย เป็นห้องสมุด ICT โรงเรียนขามแก่นนคร   >> แจ้งด่วน    download ทะเบียนรูปและรายชื่อผู้เข้าแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง
                         อีสาน วงโปงลาง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

                         ครั้งที่ 65 วันที่ 8-9 ตุลาคม 2558

คลิกดาวน์โหลด


   >> แจ้งด่วน    สรุปมติที่ประชุม คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
                         ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2 /
                         2558 วันที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่
                         การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  
คลิกดูมติที่ประชุม
ดาวน์โหลดDOC5


   >> แจ้งด่วน    แก้ไขคำสั่งแต่งตัั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
                         กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน 
คลิกดูรายละเอียด

   >> แจ้งด่วน   รายละเอียดอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในวันแข่งขัน เครื่องบินพลังยาง
                        8 ต.ค. 2558 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คลิกดูรายละเอียด

   >> แจ้งด่วน...เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ...
                     ...(ศิลปวัฒนธรรมอีสาน)...จาก โรงเรียนขามแก่นนคร...แก้ไขเป็น
                     ...โรงเรียนนครขอนแก่น    >> ขอเรียนเชิญร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
        ขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 (คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
        ศึกษา เขต 25)
คลิกดูรายละเอียด


   >> ขอเรียนเชิญร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
        ขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
        เขต 25)
คลิกดูรายละเอียด


   >> ขอเรียนเชิญร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
        ขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 (คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลฯ
        สพม.25)
คลิกดูรายละเอียด


   >> ขอเรียนเชิญร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
        ขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 (ผู้อำนวยการโรงเรียน)
คลิกดูรายละเอียด

   >> เสนอรายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
        ภาคตะวันออกเฉียงเหรือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียด

   >> แจ้งหัวข้อการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
        (สาระทัศนศิลป์)

คลิกดูรายละเอียด
   >> แต่งตัั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
        ศิลปะ-ดนตรี (เพิ่มเติม)
คลิกดูรายละเอียด

   >> สูจิบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558 (แก้ไขใหม่)คลิกดูรายละเอียด
   >> เรียนเชิญผู้รับผิดชอบการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัด
        ขอนแก่น ครั้งที่ 65 ประชุม
คลิกดูรายละเอียด

   >> ให้คณะกรรมการเลขานุการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา
        2558 มาปฏิบัติหน้าที่
คลิกดูรายละเอียด

   >> เรียนเชิญคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2558
        ตามคำสั่ง 446-456 /2558 ประชุม
คลิกดูรายละเอียด

   >> แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
        จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียด

   >> เกณฑ์การแข่งขันคลิกดูรายละเอียด
   >> ประกาศแข่งขัน-เปลี่ยนตัวคลิกดูรายละเอียด
   >> สรุปกิจกรรมการแข่งขันคลิกดูรายละเอียด
[คลิกดูรายละเอียด]

การศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะ ในการจัดการเรียนรู้แบบ E-Learning : กรณีศึกษาโรงเรียนน้ำพองศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบผังกราฟิก บูรณาการ ICT...
พัฒนาครูให้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด โดยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร


การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบคลินิก : กรณีศึกษา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้ออนไลน์
การนิเทศเพื่อการเสริมสร้างความรู้และทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับครูที่ปรึกษา (Clinical Supervision)การขับเคลื่อนศูนย์อาเซียนศึกษาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โรงเรียนน้าพองศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้การแนะแนวการศึกษา โดยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยการนิเทศแบบ Reflective Coaching
ผลการจัดโปรแกรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้กระบวนการนิเทศ แบบกัลยาณมิตร ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น


การนิเทศเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยการนิเทศแบบคลินิก(Clinical Supervision) 


รองผู้อำนวยการ สพม. ๒๕

ผลสอบระดับชาติ(O-net)

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้191
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้4226
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้14678
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9898
mod_vvisit_counterเดือนนี้19924
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว37842
mod_vvisit_counterเข้าชมทั้งหมด716145

ปฏิทิน ปี ๒๕๕๕

October 2015
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Download

>> Downloadเอกสารประกอบ
     การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
    จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่
    21โรงเรียนในฝันสู่โรงเรียน
    มาตรฐานสากล วันที่ 13
    กันยายน 2558 ณ ห้องศรี
    จันทร์1 โรงแรมเจริญธานี
    ขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัด
     ขอนแก่น[คลิก download]

>> download กรอบหลักสูตร

     ท้องถิ่น สพม.๒๕
     [ คลิกดาวน์โหลด ]
>> download ชุดฝึกอบรม
     PISA [ คลิกดาวน์โหลด ]

>> download หน่วยการเรียนรู้

     Inspiring Science [ ม.1 ]

     [ ม.2 ] [ ม.3 ]

FBเครือข่ายประชาสัมพันธ์25


นิเทศออนไลน์ สพม.25


นายพัฒนพงศ์  ศรีวะรมย์
[คลิกเข้าสู่เว็บไซต์]