ผู้อำนวยการ สพม. ๒๕


ดร.สายัณห์ ผาน้อย
ผอ. สพม. ๒๕

สำนักงานศึกษาธิการภาค12


คุยกับ ผอ.เขต


ข้อมูลสารสนเทศ สพม.25เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

เว็บไซต์หน่วยงาน สพฐ.

Facebook ศธภ.12


FB สพม.๒๕ (ขอนแก่น)


FB กลุ่มนิเทศฯ สพม.๒๕

วัน เวลา ปัจจุบัน

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรม

<< งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
     ระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
     ขอนแก่น ปีการศึกษา
 
     ๒๕๕๙ 
     [
ลิกเข้าสู่เว็บไซต์]

<< งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
     ระดับมัธยมศึกษา ระดับ
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     ปีการศึกษา
 ๒๕๕๙ 
     [คลิกเข้าสู่เว็บไซต์]

<< งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
     ระดับมัธยมศึกษา ระดับชาติ 
     ปีการศึกษา
 ๒๕๕๙ 

<< งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
     ระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
     ขอนแก่น ปีการศึกษา
 
     ๒๕๕๘
     [
ลิกเข้าสู่เว็บไซต์]

<< งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
     ระดับมัธยมศึกษา ระดับ
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     ปีการศึกษา
 ๒๕๕๘

     [คลิกเข้าสู่เว็บไซต์]
<< งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
     ระดับมัธยมศึกษา ระดับชาติ 
     ปีการศึกษา
 ๒๕๕๘ 

ผลแข่งขันศิลปหัตถกรรม

<< ระดับชาติ 55
     [ผลการแข่งขัน]
<< ระดับภาคตะวันออกเฉียง
     เหนือ 55[ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน ระดับ
     สพม.๒๕ปีการศึกษา 
     ๒๕๕๕ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับภาคตะวันออกเฉียง
     ปีการศึกษา ๒๕๕๖
     [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับชาติ ปีการศึกษา
     ๒๕๕๖ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน ระดับ
     สพม.๒๕ ปีการศึกษา 
     ๒๕๕๗ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับภาคตะวันออกเฉียง
     ปีการศึกษา ๒๕๕๗
     [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับชาติ ปีการศึกษา 
     ๒๕๕๗ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน ระดับ
     สพม.๒๕ ปีการศึกษา 
     ๒๕๕๘ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับภาคตะวันออกเฉียง
     ปีการศึกษา ๒๕๕๘
     [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับชาติ ปีการศึกษา 
     ๒๕๕๘ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน ระดับ
     สพม.๒๕ ปีการศึกษา 
     ๒๕๕๙ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับภาคตะวันออกเฉียง
     ปีการศึกษา ๒๕๕๙
     [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับชาติ ปีการศึกษา 
     ๒๕๕๙ [ผลการแข่งขัน]

สรุปเหรียรางวัลศิลปหัตถกรรม

>> ระดับภาคตะวันออกเฉียง
     เหนือ ครั้งที่ 65 จังหวัด
     สุรินทร์ [คลิกดูสรุปผล]
>> ระดับชาติ ครั้งที่ 65 
     [คลิกดูสรุปผล]

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์


เว็บไซต์โครงการ ๑ อำเภอ
๑ ทุน[ คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ ]

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
ขอนแก่น จำกัด 
[ เข้าสู่เว็บไซต์ ]

ศูนย์การศึกษาพระพุทธ
ศาสนาอาเซียน มหาวิท
ยาลัย มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
ขอนแก่น[เข้าสู่เว็บไซต์]

สมัคร E-Mail @kksec.go.th

DLIT สพม.25[login เข้าระบบข่าวประชาสัมพันธ์] (กรุณาคลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดแต่ละกิจกรรม)
[ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ][ระดับชาติ]


 ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างอาคารเรียน
      (30.22.23.04) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [คลิกดูรายละเอียด]

 ประกาศโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร 
      ด้วยวิธีประกวดราคาระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [คลิกดูรายละเอียด
 ประกาศโรงเรียนนครขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ
     101ล./27 (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [คลิกดูรายละเอียด]
 ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน (30.22.23.04) ด้วยวิธีประกวด
      ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [คลิกดูรายละเอียด]
 ประกาศโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างโรงอาหาร (300 ที่นั่ง)
     โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม.25 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
     [คลิกดูรายละเอียด]

 ประกาศโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
     ครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา [คลิกดูรายละเอียด
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์
      และอุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง และ ระบบปฏิบัติการ (Operating System)
      พร้อม Application โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [คลิกดูรายละเอียด]
 ประกาศโรงเรียนโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น
     ลูกจ้างชั่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน (ครูธุรการ) [คลิกดูรายละเอียด]
 ประกาศโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร (ฉบับที่ ๕ / ๒๕๕๘) เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเลือก
     สรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [คลิกดูรายละเอียด]
 ประกาศโรงเรียนหนองเรือวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
      ทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร [คลิกดูรายละเอียด]
รองผู้อำนวยการ สพม. ๒๕


รายงานการทดสอบ O-NET

ระบบขอไปราชการ 25


ระบบ EMIS 25


การดำเนินการเขตสุจริต


TEPE Online


หลักสูตรท้องถิ่น สพม.25


Download

>> ดาวน์โหลด เอกสารตรวจ
     รายการคุรุภัณฑ์ระบบคอม
     พิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบ
     คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
     ต่อพ่วง ระบบปฏิบัติการพร้อม
     Application
     [คลิกดาวน์โหลด]
>> ดาวน์โหลด PPT แนวทาง
     การดำเนินงานตามนโยบาย
     ปฏิรูประบบประกันคุณภาพ
     การศึกษา [คลิกดาวน์โหลด]     
>> ดาวน์โหลดแบบบันทึก
     รายการข้อมูลสารสนเทศ
     ที่จำเป็นเพื่อการบริหาร
     จัดการคุณภาพและมาตรฐาน
     การศึกษาของสถานศึกษา
     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     [คลิกดาวน์โหลด]
>> ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน
     ระบบนำส่งข้อมูลการบริหาร
     จัดการคุณภาพการศึกษา
     สำหรับสถานศึกษา
     [คลิกดาวน์โหลด]

>> ดาวน์โหลด บทอาขยาน
     ภาษาไทย กลุ่มสาระการ
     เรียนรู้ ภาษาไทย ตาม
     หลักสูตรแกนกลาง
     การศึกษาขั้นพื้นฐาน
     พุทธศักราช 2551
     [คลิกดาวน์โหลด]

>> ดาวน์โหลด PPT มอบ 
     นโยบาย ผอ.สพม.25
     วันที่ 16 พ.ย. 59
     [คลิกดาวน์โหลด]
>> เอกสารประกอบการบรรยาย
     การอบรมปฏิบัติการการใช้
     โปรแกรม SGS อบรมวันที่
     5 ตุลาคม 2559 ณ รร.
     วีวิช จังหวัดขอนแก่น โดย...
     นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์
     [คลิก download
>> เอกสารประกอบการอบรมครู
     แนะแนวเพื่อเตรียมผู้เรียน
     ก่อนเข้าสุ่ตลาดแรงงาน
     [คลิก download]   
>> ตัวอย่างเครื่องมือ รู้ตน รู้งาน
     สานฝันสู่อาชีพ [ตัวอย่าง1]
     [ตัวอย่าง2] [ตัวอย่าง3]
>> เอกสารประกอบการอบรม
    ครูภาษาอังกฤษ Dr.Donna
    13 มิ.ย.2559 
    [คลิก download]
>> download แนวทางการจัด
    กิจกรรมการเรียนรู้ 4 H
    [คลิก download]
                 
>> แนวทางการดำเนินงานระบบ
    การควบคุมภายใน ประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2559
     [คลิก download]

>> เอกสารการประชุมโรงเรียน
     เข้าร่วมโครงการ
     "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
 
     รุ่นที่ 2 วันที่ 29-30 พ.ค.59
     [คลิก download]

                    
                    
                    
>> เอกสารการประชุม
     ปฏิบัติ
การตรวจสอบการใช้
     หลัก
สูตรสถานศึกษาตาม
     หลัก
สูตรแกนกลางการศึกษา

     ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
     2551 
[คลิก download]
>> การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     เพื่อการมีงานทำ ตามแนวทาง
     การจัดทักษะการเรียนรู้ในศต
     วรรษที่ 21[คลิก download]
>> Downloadเอกสารประกอบ
     การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
    จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่
    21โรงเรียนในฝันสู่โรงเรียน
    มาตรฐานสากล วันที่ 13
    กันยายน 2558 ณ ห้องศรี
    จันทร์1 โรงแรมเจริญธานี
    ขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัด
     ขอนแก่น[คลิก download]

>> download กรอบหลักสูตร

     ท้องถิ่น สพม.๒๕
     [ คลิกดาวน์โหลด ]
>> download ชุดฝึกอบรม
     PISA [ คลิกดาวน์โหลด ]

>> download หน่วยการเรียนรู้

     Inspiring Science [ ม.1 ]

     [ ม.2 ] [ ม.3 ]

แผนผัง สพม.๒๕

>>> แผนผังสำนักงาน
       เขตพื้นที่การศึกษา
       มัธยมศึกษา เขต ๒๕
       [คลิกดูแผนผัง]
>>> แผนผัง/ขั้นตอนการให้บริการ
       [คลิกดูแผนผัง]

กลุ่มงานวินัยและนิติการ


คลังสื่อ สพม.25


ปฏิทิน ปี ๒๕๕๕

March 2017
SMTWTFS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1148
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้544
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1148
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8267
mod_vvisit_counterเดือนนี้31866
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว29381
mod_vvisit_counterเข้าชมทั้งหมด1351786