Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ สพม. ๒๕


นายรังสรรค์  เถื่อนนาดี
ผู้อำนวยการ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๕

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

เว็บไซต์หน่วยงาน สพฐ.

FB สพม.๒๕ (ขอนแก่น)


FB กลุ่มนิเทศฯ สพม.๒๕


วัน เวลา ปัจจุบัน

เว็บไซต์คณะกรรมการเขต

คุยกับ อ.ก.ค.ศ. สพม.๒๕


ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เว็บไซต์เครือข่ายสังคมการ
เรียนรู้ โรงเรียนฝางวิทยายน
[ คลิกที่นี่ ]

เว็บไซต์โครงการ ๑ อำเภอ
๑ ทุน[ คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ ]

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
ขอนแก่น จำกัด 
[ เข้าสู่เว็บไซต์ ]

ศูนย์การศึกษาพระพุทธ
ศาสนาอาเซียน มหาวิท
ยาลัย มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
ขอนแก่น[เข้าสู่เว็บไซต์]

ผลแข่งขันศิลปหัตถกรรม

<< สรุปผลการแข่งขัน ระดับ
     สพม.๒๕ ปีการศึกษา
     ๒๕๕๕ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับภาคตะวันออกเฉียง
    เหนือ ปีการศึกษา๒๕๕๕
     [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับชาติ ปีการศึกษา
     ๒๕๕๕ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน ระดับ
     สพม.๒๕ ปีการศึกษา
     ๒๕๕๖ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับภาคตะวันออกเฉียง
     เหนือ ปีการศึกษา๒๕๕๖
     [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับชาติ ปีการศึกษา
     ๒๕๕๖ [ผลการแข่งขัน]


[รายชื่อโรงเรียนโครงการ NEdNetFiber][รายชื่อโรงเรียนโครงการ Router 7700]
[รายชื่อโรงเรียนโครงการ Uninet : SP2 ปึ 2553][เอกสารอบรม โครงการ WiFi Network]
[รายชื่อโรงเรียนโครงการ Wireless Solution System]
[หนังสือและคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม]
[แบบสำรวจข้อมูลการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)]
[แบบสำรวจข้อมูล ติดตาม ตรวจสอบ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต(ใช้แบบฟอร์มนี้)]

ประกาศโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้าง
     ชั่วคราว(ครูต่างประเทศ)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒๕
     [คลิกดูรายละเอียด]

ประกาศโรงเรียนแวงน้อยศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว 
     (ครูต่างประเทศ)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒๕
     [คลิกดูรายละเอียด]

ประกาศโรงเรียนแวงน้อยศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
    (งบอุดหนุน)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ [คลิกดูรายละเอียด]

 

รองผู้อำนวยการ สพม. ๒๕


เว็บไซต์ศิลปหัตถกรรม 63

 1. เว็บไซต์การแข่งขัน
       ระดับชาติ 
       [ คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ ]
 2. เว็บไซต์ระดับภาคตะวัน
       ออกเฉียงเหนือ
       [ คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ ]
 3. เว็บไซต์ระดับจังหวัด
       ขอนแก่น สพม.๒๕
       [ คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ ]

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1197
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1547
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7215
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6963
mod_vvisit_counterเดือนนี้26978
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว34571
mod_vvisit_counterเข้าชมทั้งหมด864669

ปฏิทิน ปี ๒๕๕๕

July 2014
SMTWTFS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Download

 1. Downloadหนังสือแนวทาง
  การจัดวางระบบการควบคุม
  ภายในของสำนักงานตรวจเงิน
  แผ่นดิน (เล่มสีเหลือง)
  [คลิกดาวน์โหลด]
 2. Download เอกสาร"มัธยม
  ศึกษายุคใหม่สู่มาตรฐาน
  สากล 2561"[คลิกดาวน์โหลด]
 3. Download คู่มือประเมิน
  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ตามหลักสูตรแกนกลางการ
  ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
  2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  [คลิกดาวน์โหลด]
 4. Download คู่มือประเมิน
  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ตามหลักสูตรแกนกลางการ
  ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
  2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  [คลิกดาวน์โหลด]
 5. Download เอกสารอบรม 
  เครื่องมือวัด ประเมินผล 12
  ก.ย.56 โรงเรียนนครขอนแก่น
  [Item Gard.doc][PPT การ
  อบรม
  ][ปฏิทินการดำเนินงาน]
 6. Download โปรแกรม
  Students2551170856_New
  [ คลิกดาวน์โหลด ]
 7. Download คู่มือการส่ง
  ออกนักเรียน O-NET
  [ คลิกดาวน์โหลด ]
  >>download PPT การอบรม
  ปฏิบัติการตามโครงการพัฒนา
  ชุดเครื่องมือวัดและประเมิน
  ผล[ คลิก download ]
  >>download หน่วยการเรียนรู้
  Inspiring Science[Inspire1]
  [ Inspire2 ][ Inspire3 ]
  >>download แนวทางการ
  ดำเนินการ 29 ประการสู่ความ
  เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
  [ คลิก download ]
  >>download เอกสารการ
  ประชุม17มิ.ย.56 โรงแรมวสุ
  มหาสารคาม[เอกสารคู่มือ]
  [ ppt วิทยากร ]
  >>download เอกสาร
  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ
  ทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล
  หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
  [ download ]
  >>download คู่มือการเข้าใช้
  งานระบบ Conference
  เครือข่ายไร้พรมแดน[download]
  >>download โปรแกรม FTP
  และคู่มือการใช้ [download]
  >>download แบบฟอร์มจัด
  ซื้อจัดจ้าง [download]
  >>download  แนวทางปฏิบัติ
  และเอกสารในการขออนุญาต
  ไปต่างประเทศ[download]
  >>รายงานผลการจัดกิจกรรม
  ส่งเสริมจิตสาธารณะ ด้าน
  ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
  สิ่งแวดล้อม โรงเรียนในสังกัด
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  มัธยมศึกษา เขต 25 ประจำปี
  2555 [Download]
  >>Download เอกสาร
  ID Plan [Download]
  >>เอกสารการอบรม
  Students2551 วันที่ 19
  กันยายน 55 ณ หอประชุม
  โรงเรียนกัลยาณวัตร อ.เมือง
  จังหวัดขอนแก่น [downloads]
  >> เอกสารการอบรมปฏิบัติ
  การพัฒนาบุคลากรครู ด้าน
  เทคนิคการวัดและประเมินผล
  ระดับชั้นเรียน [ downloads ]
  >> เอกสารการประชุมปฏิบัติ
  การหลอมรวมข้อมูลผลสัม
  ฤทธิ์ต้นปีการศึกษา 2554
  ณ หอประชุมโรงเรียนขาม
  แก่นนคร อ.เมือง จังหวัด
  ขอนแก่น วันที่ 17 ส.ค 54
  ดาวน์โหลด [ppt1] [ ppt2 ]
  [ ระเบียบ ]
  >> เอกสารการอบรมการ
  พัฒนาครูด้านการประเมิน
  เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน
  และการสอนของครูระดับ
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่
  2 อบรมเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 54
  ณ หอประชุมโรงเรียน
  ขามแก่นนคร อ.เมือง
  จ.ขอนแก่น
  [ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร ]
  >> เอกสารการอบรมการ
  พัฒนาครูด้านการประเมิน
  เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน
  และการสอนของครูระดับ
  การศึกษาขั้นพื้นฐานอบรม
  ระหว่างวันที่ 7-9 ก.ค. 54
  ณ หอประชุมโรงเรียน
  ขามแก่นนคร
  [ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร ]