ผู้อำนวยการ สพม. ๒๕


นายกิตติ  บุญเชิด
ผอ. สพม. ๒๕

สำนักงานศึกษาธิการภาค12


คุยกับ ผอ.เขต


ข้อมูลสารสนเทศ สพม.25เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

เว็บไซต์หน่วยงาน สพฐ.

Facebook ศธภ.12


FB สพม.๒๕ (ขอนแก่น)


FB กลุ่มนิเทศฯ สพม.๒๕

วัน เวลา ปัจจุบัน

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรม

<< งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
     ระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
     ขอนแก่น ปีการศึกษา
 
     ๒๕๕๘
     [
ลิกเข้าสู่เว็บไซต์]

<< งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
     ระดับมัธยมศึกษา ระดับ
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     ปีการศึกษา
 ๒๕๕๘

     [คลิกเข้าสู่เว็บไซต์]
<< งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
     ระดับมัธยมศึกษา ระดับชาติ 
     ปีการศึกษา
 ๒๕๕๘ 

ผลแข่งขันศิลปหัตถกรรม

<< ระดับชาติ 55
     [ผลการแข่งขัน]
<< ระดับภาคตะวันออกเฉียง
     เหนือ 55[ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน ระดับ
     สพม.๒๕ปีการศึกษา 
     ๒๕๕๕ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับภาคตะวันออกเฉียง
     ปีการศึกษา ๒๕๕๖
     [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับชาติ ปีการศึกษา
     ๒๕๕๖ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน ระดับ
     สพม.๒๕ ปีการศึกษา 
     ๒๕๕๗ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับภาคตะวันออกเฉียง
     ปีการศึกษา ๒๕๕๗
     [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับชาติ ปีการศึกษา 
     ๒๕๕๗ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน ระดับ
     สพม.๒๕ ปีการศึกษา 
     ๒๕๕๘ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับภาคตะวันออกเฉียง
     ปีการศึกษา ๒๕๕๘
     [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับชาติ ปีการศึกษา 
     ๒๕๕๘ [ผลการแข่งขัน]

สรุปเหรียรางวัลศิลปหัตถกรรม

>> ระดับภาคตะวันออกเฉียง
     เหนือ ครั้งที่ 65 จังหวัด
     สุรินทร์ [คลิกดูสรุปผล]
>> ระดับชาติ ครั้งที่ 65 
     [คลิกดูสรุปผล]

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์


เว็บไซต์โครงการ ๑ อำเภอ
๑ ทุน[ คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ ]

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
ขอนแก่น จำกัด 
[ เข้าสู่เว็บไซต์ ]

ศูนย์การศึกษาพระพุทธ
ศาสนาอาเซียน มหาวิท
ยาลัย มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
ขอนแก่น[เข้าสู่เว็บไซต์]
+++...แจ้งด่วน...+++
ระบบการลงทะเบียนเข้าแข่งขันจะปิดระบบ
เวลา 24.00 นาฬิกา วันที่ 28 ก.ย. 59
---------------------------------------------------------------
ปฏิทินการดำเนินงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2559

[คลิกดูรายละเอียด]
---------------------------------------------------------------

แจ้งด่วน...!!!
เพิ่มเติมรายละเอียดการแข่งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ 
และสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
-  ให้ส่งรูปเล่มจำนวน 5 เล่มมายังกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
    โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 
    เวลา 16.00 หากเกินกำหนดทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
    อนุญาตให้แสดงผลงานแต่ไม่ตัดสินผลการแข่งขัน
     [คลิกดูรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติม]
-------------------------------------------------------------------

*** เปิดระบบการลงทะเบียนเข้าแข่งขัน วันที่ 1 - 28 กันยายน 2559
โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งในสังกัด สพม.25 และนอกสังกัด
ที่เข้าร่วมการแข่งขันในปีการศึกษา 2558 (ปีที่แล้ว) ให้ใช้ USER และ
PASSWORD เดิม ***

----------------------------------------------------------------
โลโก้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น


ความหมาย โลโก้

 คลิกดาวน์โหลดโลโก้

-------------------------------------------------------------
แบบกรอกข้อมูลการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เว็บบล็อค  
(wordpress.com) การตัดต่อวีดีโอ (Movie maker) และเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  
ในระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2559 ณ ศูนย์วิทยบริการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
รองผู้อำนวยการ สพม. ๒๕


รายงานการทดสอบ O-NET

ระบบขอไปราชการ 25


การดำเนินการเขตสุจริต


นิเทศออนไลน์ สพม.25


TEPE Online


หลักสูตรท้องถิ่น สพม.25


Download

>> เอกสารประกอบการอบรมครู
     แนะแนวเพื่อเตรียมผู้เรียน
     ก่อนเข้าสุ่ตลาดแรงงาน
     [คลิก download]   
>> ตัวอย่างเครื่องมือ รู้ตน รู้งาน
     สานฝันสู่อาชีพ [ตัวอย่าง1]
     [ตัวอย่าง2] [ตัวอย่าง3]
>> เอกสารประกอบการอบรม
    ครูภาษาอังกฤษ Dr.Donna
    13 มิ.ย.2559 
    [คลิก download]
>> download แนวทางการจัด
    กิจกรรมการเรียนรู้ 4 H
    [คลิก download]
                 
>> แนวทางการดำเนินงานระบบ
    การควบคุมภายใน ประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2559
     [คลิก download]

>> เอกสารการประชุมโรงเรียน
     เข้าร่วมโครงการ
     "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
 
     รุ่นที่ 2 วันที่ 29-30 พ.ค.59
     [คลิก download]

                    
                    
                    
>> เอกสารการประชุม
     ปฏิบัติ
การตรวจสอบการใช้
     หลัก
สูตรสถานศึกษาตาม
     หลัก
สูตรแกนกลางการศึกษา

     ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
     2551 
[คลิก download]
>> การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     เพื่อการมีงานทำ ตามแนวทาง
     การจัดทักษะการเรียนรู้ในศต
     วรรษที่ 21[คลิก download]
>> Downloadเอกสารประกอบ
     การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
    จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่
    21โรงเรียนในฝันสู่โรงเรียน
    มาตรฐานสากล วันที่ 13
    กันยายน 2558 ณ ห้องศรี
    จันทร์1 โรงแรมเจริญธานี
    ขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัด
     ขอนแก่น[คลิก download]

>> download กรอบหลักสูตร

     ท้องถิ่น สพม.๒๕
     [ คลิกดาวน์โหลด ]
>> download ชุดฝึกอบรม
     PISA [ คลิกดาวน์โหลด ]

>> download หน่วยการเรียนรู้

     Inspiring Science [ ม.1 ]

     [ ม.2 ] [ ม.3 ]

แผนผัง สพม.๒๕

>>> แผนผังสำนักงาน
       เขตพื้นที่การศึกษา
       มัธยมศึกษา เขต ๒๕
       [คลิกดูแผนผัง]
>>> แผนผังการให้บริการ
       กลุมอำนวยการ
       [คลิกดูแผนผัง]

กลุ่มงานวินัยและนิติการ


ปฏิทิน ปี ๒๕๕๕

September 2016
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้894
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2016
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5171
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว10013
mod_vvisit_counterเดือนนี้35789
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว34297
mod_vvisit_counterเข้าชมทั้งหมด1117898

คลังสื่อ/DLIT25