<<<  วิสัยทัศน์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ เป็นองค์กรคุณภาพ มุ่งพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากล พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน บนพื้นฐานของความเป็นไทย   พันธกิจ  ๑. พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษา เขต ๒๕ ให้เป็นองค์กรคุณภาพ ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ๒. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สู่มาตรฐานสากล และพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานของความเป็นไทย  ๓. สร้างและพัฒนาเครือข่าย การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมทุกภาคส่วน   วัฒนธรรมองค์กร  ยิ้ม ไหว้ ปราศัย เต็มใจบริการ ทำงานเป็นระบบ   ค่านิยม   น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม นำมาตรฐาน สืบสานนโยบาย  >>>


ผู้อำนวยการ สพม. ๒๕


นายรังสรรค์  เถื่อนนาดี
ผู้อำนวยการ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๕

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

เว็บไซต์หน่วยงาน สพฐ.

FB สพม.๒๕ (ขอนแก่น)


FB กลุ่มนิเทศฯ สพม.๒๕


วัน เวลา ปัจจุบัน

เว็บไซต์คณะกรรมการเขต

คุยกับ อ.ก.ค.ศ. สพม.๒๕


ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์


เว็บไซต์เครือข่ายสังคมการ
เรียนรู้ โรงเรียนฝางวิทยายน
[ คลิกที่นี่ ]

เว็บไซต์โครงการ ๑ อำเภอ
๑ ทุน[ คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ ]

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
ขอนแก่น จำกัด 
[ เข้าสู่เว็บไซต์ ]

ศูนย์การศึกษาพระพุทธ
ศาสนาอาเซียน มหาวิท
ยาลัย มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
ขอนแก่น[เข้าสู่เว็บไซต์]

ผลแข่งขันศิลปหัตถกรรม

<< ระดับชาติ 55
     [ผลการแข่งขัน]
<< ระดับภาคตะวันออกเฉียง
     เหนือ 55[ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน ระดับ
     สพม.๒๕ ปีการศึกษา
     ๒๕๕๖ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับภาคตะวันออกเฉียง
     ปีการศึกษา ๒๕๕๖
     [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับชาติ ปีการศึกษา
     ๒๕๕๖ [ผลการแข่งขัน]

[โปรแกรมการบันทึกคะแนน ม.1 Version1][โปรแกรมการบันทึกคะแนน ม.4 Version1]
[โปรแกรมการบันทึกคะแนน ม.1 Version2][โปรแกรมการบันทึกคะแนน ม.4 Version2]
[คู่มือการใช้โปรแกรม][การตั้งค่า Macro][คำแนะการใช้โปรแกรม Version1 และ Version2]
[รายการแก้ไขการบันทึกคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์]

[สรุปกิจกรรมการประกวดแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๖๔  ]
[เกณฑ์การประกวดแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๖๔  ]

 

 1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle)วิชาชีวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ โดย...นางพนมจิตร ประทุมมา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 [ บทคัดย่อ ]
 2. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมชีววิทยา เรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7-E Learning Cycle) เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย...นางสาวนันท์นภัส อุดมรักษ์ ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 3. รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องการจัดการผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดย...นายบุญธรรม  เจริญโสภารัตน์ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 4. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชา อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรื่อง Health & Fitness ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โดย...นางเกษมณี ยิ่งคงดี [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 5. ความสามาถในการตัดสินใจ ความตระหนัก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กรด-เบส ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม โดย...นางนริสรา จันทราศรี ครู คศ.2 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 6. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฏี Constructivism เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย...นางสาวสถาพร  นราศร ครู โรงเรียนนาจานศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 7. รายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่องการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ประกอบกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบค้น (GL: Group Investigation) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย...นายกิตตินิพนธ์  สิรินทรภูมิ ครูชำนาญการ โรงเรียนขามแก่นนคร [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 8. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาเคมี 1 ว30221 เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดย...นางกัญญาณัฐ ศรีพิพัฒนากุล ครูชำนาญการ โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น [คลิกดูบทคัดย่อ]
 9. รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง บายศรีสู่ขวัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย...นางนิโลบล ทิพย์รักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [คลิกดูบทคัดย่อ]
 10. รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา โดย...นายสุวัฒน์ มีพร ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา จังหวัดขอนแก่น [คลิกดูรายละเอียด]
 11. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ เรื่อง การใช้ Microsoft Powerpoint 2007 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย...นางกัญญาพร จันทรโสภณ ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น [คลิกดูรายละเอียด]
 12. การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย...นางสาวคมขำ พิมพ์บึง โรงเรียนฝางวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 [คลิกดูบทคัดย่อ]
 13. การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง และสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน โดย นายโกศล ชูราษี โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น [คลิกดูบทคัดย่อ]
 14. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง ของไหล สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย นายพิษณุ ชุมยางสิม  ครูชำนาญการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น [คลิกดูบทคัดย่อ]
 15. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา ฟิสิกส์ ว30203 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง คลื่นเสียง โดย...นายองอาจ  ประจันตเสน ครู คศ. 2 โรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 16. ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้กิจกรรมโครงงานเกษตรอินทรีย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย...นางภัทรภรณ์ แสงเวณี ครู คศ. 2 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก สพม. 25 [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 17. รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา อ 31101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนฝางวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 นางมะลิวัล ราชวงษ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนฝางวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 18. การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่าย เรื่อง สถิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย : นางสุนทรี ชุมยางสิม ครูชำนาญการ โรงเรียนฝางวิทยายน [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 19. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19  เรื่อง วัฏจักรชีวิตแบบสลับ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต รายวิชา ว30243 ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขามแก่นนคร โดย...นางไอลดา ประจันตเสน ครูชำนาญการ โรงเรียนขามแก่นนคร [ คลิกดูแผนการจัดการเเรยนรู้ ]
 20. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชา ค22102 คณิตศาสตร์ 4 เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย... นางพรนิภา ดวงชิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 21. รายงานผลการใช้และการพัฒนาแบบฝึกทักษะทางศิลปะ เรื่องสร้างสรรค์จิตรกรรมเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่า วิทยาคม อําเภอมัญจาคีรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา เขต 25...โดย...นางธัญญารัตน์ พิลาบุตรธนานันท์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น สํานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 22. การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะ หาความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารและสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย นางปทุมรัตน์ สุทธมา [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
รองผู้อำนวยการ สพม. ๒๕

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1266
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้494
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1266
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8744
mod_vvisit_counterเดือนนี้1266
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว9151
mod_vvisit_counterเข้าชมทั้งหมด596327

ปฏิทิน ปีปัจจุบัน

September 2014
SMTWTFS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Download

 1. Download เอกสาร
  อบรมเครื่องมือวัดประเมิน
  ผล 12 ก.ย. 56โรงเรียน
  นครขอนแก่น
  [Item Gard.doc]
  [PPT การอบรม]
  [ปฏิทินการดำเนินงาน]
 2. Download โปรแกรม
  Students2551170856
  _New [คลิกดาวน์โหลด]
 3. Download คู่มือการ
  ส่งออกนักเรียน O-NET
  [คลิกดาวน์โหลด]
  >>download PPTการ
  อบรมปฏิบัติการตาม
  โครงการพัฒนาชุด
  เครื่องมือวัดและประเมิน
  ผล[คลิก download]
  >>download หน่วยการ
  เรียนรู้ Inspiring Science
  [Inspire1][Inspire2]
  [Inspire3]
  >>download แนวทางการ
  ดำเนินการ 29 ประการสู่
  ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
  [คลิก download]
  >>download เอกสารการ
  ประชุม17มิ.ย.56 โรงแรม
  วสุ มหาสารคาม
  [เอกสารคู่มือ]
  [ppt วิทยากร]
  >>download เอกสาร
  การคัดเลือกผู้ประกอบ
  วิชาชีพทางการศึกษาเพื่อ
  รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
  ประจำปี 2556
  [download]
  >>downloadคู่มือการ
  เข้าใช้งานระบบ
  Conference เครือข่ายไร้
  พรมแดน
  [download]
  >>download โปรแกรม
  FTPและคู่มือการใช้
  [download]
  >>downloadแบบฟอร์ม
  จัดซื้อจัดจ้าง[download]
  >>download  แนวทาง
  ปฏิบัติและเอกสารในการ
  ขออนุญาตไปต่างประเทศ
  [download]
  >>รายงานผลการจัด
  กิจกรรมส่งเสริมจิต
  สาธารณะ ด้านความรับผิด
  ชอบต่อสังคมและสิ่งแวด
  ล้อม โรงเรียนในสังกัด
  สำนักงานเขตพื้นที่การ
  ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
  ประจำปี 2555
  [Download]
  >>Download เอกสาร
  ID Plan [Download]
  >>เอกสารการอบรม
  Students2551 วันที่
  19 กันยายน 55 ณ หอ
  ประชุมโรงเรียนกัลยาณวัตร
  อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น
  [downloads]
  >> เอกสารการอบรม
  ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
  ครู ด้านเทคนิคการวัดและ
  ประเมินผล ระดับชั้นเรียน
  [downloads]
  >> เอกสารการประชุม
  ปฏิบัติการหลอมรวมข้อมูล
  ผลสัมฤทธิ์ต้นปีการศึกษา
  2554 ณ หอประชุม
  โรงเรียนขามแก่นนคร
  อ.เมือง จ.ขอนแก่น วันที่
  17 ส.ค 54 ดาวน์โหลด 
  [ppt1][ppt2][ระเบียบ]
  >> เอกสารการอบรมการ
  พัฒนาครูด้านการประเมิน
  เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน
  และการสอนของครูระดับ
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ
  ที่ 2 อบรมเมื่อวันที่ 26ก.ค.
  54 ณ หอประชุมโรงเรียน
  ขามแก่นนคร อ.เมือง
  จ.ขอนแก่น
  [คลิกดาวน์โหลดเอกสาร]
  >> เอกสารการอบรมการ
  พัฒนาครูด้านการประเมิน
  เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน
  และการสอนของครูระดับ
  การศึกษาขั้นพื้นฐานอบรม
  ระหว่างวันที่ 7-9 ก.ค. 54
  ณ หอประชุมโรงเรียน
  ขามแก่นนคร
  [คลิกดาวน์โหลดเอกสาร]