ผู้อำนวยการ สพม. ๒๕

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

เว็บไซต์หน่วยงาน สพฐ.

FB สพม.๒๕ (ขอนแก่น)

FB กลุ่มนิเทศฯ สพม.๒๕


เวลา ปัจจุบัน

เว็บไซต์คณะกรรมการเขต

คุยกับ อ.ก.ค.ศ. สพม.๒๕


ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์


เว็บไซต์เครือข่ายสังคมการ
เรียนรู้ โรงเรียนฝางวิทยายน
[ คลิกที่นี่ ]

เว็บไซต์โครงการ ๑ อำเภอ
๑ ทุน[ คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ ]

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
ขอนแก่น จำกัด 
[ เข้าสู่เว็บไซต์ ]

ศูนย์การศึกษาพระพุทธ
ศาสนาอาเซียน มหาวิท
ยาลัย มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
ขอนแก่น[เข้าสู่เว็บไซต์]

ผลแข่งขันศิลปหัตถกรรม

<< ระดับชาติ 55
     [ผลการแข่งขัน]
<< ระดับภาคตะวันออกเฉียง
     เหนือ 55[ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน ระดับ
     สพม.๒๕ ปีการศึกษา
     ๒๕๕๖ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับภาคตะวันออกเฉียง
     ปีการศึกษา ๒๕๕๖
     [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับชาติ ปีการศึกษา
     ๒๕๕๖ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน ระดับ
     สพม.๒๕ ปีการศึกษา
     ๒๕๕๗ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับภาคตะวันออกเฉียง
     ปีการศึกษา ๒๕๕๗
     [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับชาติ ปีการศึกษา
     ๒๕๕๗ [ผลการแข่งขัน]

งานศิลปหัตถกรรม64 ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
      ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาภาษาจีน และดนตรีศึกษา ปีการศึกษา 2558  
      [คลิกดูรายละเอียด

 ประกาศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น เรือง การรับสมัครครูอัตราจ้าง
      ชั่วคราว  [คลิกดูรายละเอียด
 ประกาศ โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
      เป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน [คลิกดูรายละเอียด]
 ประกาศ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบ
      แข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น ลูกจ้างชั่วคราว
      ครูรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง [คลิกดูรายละเอียด] 
 ประกาศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
      ครูอัตราจ้าง สอนรายวิชา ภาษาจีน ๑ ตำแหน่ง, สอนรายวิชาดนตรีศึกษา ๑ ตำแหน่ง
      เพื่อปฏิบัติงาน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘  [คลิกดูรายละเอียด]
 ประกาศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ
      [คลิกดูรายละเอียด]

หมายเหตุ ผู้ที่มีความประสงค์จะเผยแพร่ผลงานด้วยตนเอง .ให้ดำเนินการดังนี้
              
               1) ต้องเป็นคุณครูในสังกัด สพม.25 ขอนแก่น 
               2) ต้องสมัครเป็นสมาชิก โดย <คลิกที่นี่> เพื่อสมัครเป็นสมาชิก
               3) จากนั้นจะเข้าสู่หน้า Login ให้คลิกที่เมนูสมัครสมาชิก
               4) จากนั้นจะเข้าสู่หน้า การใส่รายละเอียดของผู้สมัคร ใส่รายละเอียด พร้อมใส่รูป
                   ของผู้สมัครให้เรียบร้อย
               5) ทำตามขั้นตอนรายละเอียดในการสมัคร เสร็จแล้วให้เข้า Login ด้วย User&
                   Password ที่สมัครไว้ 
               6) เมื่อ Login ด้วย User&Password ของตนเองแล้ว จะเข้าสู่หน้า ของการเผย
                   แพร่ผลงาน ให้สมาชิก คลิกเลือกที่ เมนูบันทึกความรู้ จากนั้นจะเข้าสู่หน้า
                   ใส่รายละเอียดของผลงาน ดำเนินการใส่ให้ครบถ้วน แล้วดำเนินการคลิกที่ปุ่ม 
                   "ส่งผลงาน" ก็เป็นการเสร็จสิ้นการเผยแพร่ผลงาน ข้อมูลก็จะปรากฏที่หน้า
                   เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25         

 

 1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle)วิชาชีวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ โดย...นางพนมจิตร ประทุมมา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 [ บทคัดย่อ ]
 2. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมชีววิทยา เรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7-E Learning Cycle) เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย...นางสาวนันท์นภัส อุดมรักษ์ ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 3. รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องการจัดการผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดย...นายบุญธรรม  เจริญโสภารัตน์ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 4. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชา อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรื่อง Health & Fitness ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โดย...นางเกษมณี ยิ่งคงดี [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 5. ความสามาถในการตัดสินใจ ความตระหนัก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กรด-เบส ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม โดย...นางนริสรา จันทราศรี ครู คศ.2 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 6. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฏี Constructivism เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย...นางสาวสถาพร  นราศร ครู โรงเรียนนาจานศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 7. รายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่องการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ประกอบกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบค้น (GL: Group Investigation) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย...นายกิตตินิพนธ์  สิรินทรภูมิ ครูชำนาญการ โรงเรียนขามแก่นนคร [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 8. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาเคมี 1 ว30221 เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดย...นางกัญญาณัฐ ศรีพิพัฒนากุล ครูชำนาญการ โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น [คลิกดูบทคัดย่อ]
 9. รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง บายศรีสู่ขวัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย...นางนิโลบล ทิพย์รักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [คลิกดูบทคัดย่อ]
 10. รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา โดย...นายสุวัฒน์ มีพร ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา จังหวัดขอนแก่น [คลิกดูรายละเอียด]
 11. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ เรื่อง การใช้ Microsoft Powerpoint 2007 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย...นางกัญญาพร จันทรโสภณ ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น [คลิกดูรายละเอียด]
 12. การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย...นางสาวคมขำ พิมพ์บึง โรงเรียนฝางวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 [คลิกดูบทคัดย่อ]
 13. การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง และสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน โดย นายโกศล ชูราษี โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น [คลิกดูบทคัดย่อ]
 14. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง ของไหล สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย นายพิษณุ ชุมยางสิม  ครูชำนาญการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น [คลิกดูบทคัดย่อ]
 15. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา ฟิสิกส์ ว30203 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง คลื่นเสียง โดย...นายองอาจ  ประจันตเสน ครู คศ. 2 โรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 16. ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้กิจกรรมโครงงานเกษตรอินทรีย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย...นางภัทรภรณ์ แสงเวณี ครู คศ. 2 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก สพม. 25 [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 17. รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา อ 31101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนฝางวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 นางมะลิวัล ราชวงษ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนฝางวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 18. การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่าย เรื่อง สถิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย : นางสุนทรี ชุมยางสิม ครูชำนาญการ โรงเรียนฝางวิทยายน [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 19. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19  เรื่อง วัฏจักรชีวิตแบบสลับ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต รายวิชา ว30243 ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขามแก่นนคร โดย...นางไอลดา ประจันตเสน ครูชำนาญการ โรงเรียนขามแก่นนคร [ คลิกดูแผนการจัดการเเรยนรู้ ]
 20. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชา ค22102 คณิตศาสตร์ 4 เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย... นางพรนิภา ดวงชิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 21. รายงานผลการใช้และการพัฒนาแบบฝึกทักษะทางศิลปะ เรื่องสร้างสรรค์จิตรกรรมเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่า วิทยาคม อําเภอมัญจาคีรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา เขต 25...โดย...นางธัญญารัตน์ พิลาบุตรธนานันท์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น สํานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 22. การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะ หาความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารและสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย นางปทุมรัตน์ สุทธมา [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
รองผู้อำนวยการ สพม. ๒๕

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้920
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1541
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5787
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9192
mod_vvisit_counterเดือนนี้2461
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว42037
mod_vvisit_counterเข้าชมทั้งหมด1038415

ปฏิทิน ปีปัจจุบัน

July 2015
SMTWTFS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Download

 1. ดาวน์ผลการแข่งขัน
  งานศิลปหัตถกรรม
  นักเรียนระดับชาติ
  ครั้งที่ 64ประจำปี
  การศึกษา 2557
   [คลิก]
 2. ดาวน์โหลดโครงสร้าง
  ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา
  2557  [คลิก]
 3. ดาวน์โหลดเอกสาร
  ประกอบ การประชุมชี้แจง
  การใช้ข้อสอบกลาง
   [คลิก]
 4. ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
  การอบรมต่างๆ โรงเรียน
  กัลยาณวัตร [คลิก]
 5. Download โปรแกรม
  การจัดการเรียนการสอน
  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
  ทางวิทยาศาสตร์ระดับ
  ม.1- ม.3 Inspiring
  Science [คลิก]
 6. Download เอกสาร
  อบรมเครื่องมือวัดประเมิน
  ผล 12 ก.ย. 56โรงเรียน
  นครขอนแก่น
  [Item Gard.doc]
  [PPT การอบรม]
  [ปฏิทินการดำเนินงาน]
 7. Download โปรแกรม
  Students2551170856
  _New [คลิกดาวน์โหลด]
 8. Download คู่มือการ
  ส่งออกนักเรียน O-NET
  [คลิกดาวน์โหลด]
  >>download PPTการ
  อบรมปฏิบัติการตาม
  โครงการพัฒนาชุด
  เครื่องมือวัดและประเมิน
  ผล[คลิก download]
  >>download หน่วยการ
  เรียนรู้ Inspiring Science
  [Inspire1][Inspire2]
  [Inspire3]
  >>download แนวทางการ
  ดำเนินการ 29 ประการสู่
  ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
  [คลิก download]
  >>download เอกสารการ
  ประชุม17มิ.ย.56 โรงแรม
  วสุ มหาสารคาม
  [เอกสารคู่มือ]
  [ppt วิทยากร]
  >>download เอกสาร
  การคัดเลือกผู้ประกอบ
  วิชาชีพทางการศึกษาเพื่อ
  รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
  ประจำปี 2556
  [download]
  >>downloadคู่มือการ
  เข้าใช้งานระบบ
  Conference เครือข่ายไร้
  พรมแดน
  [download]
  >>download โปรแกรม
  FTPและคู่มือการใช้
  [download]
  >>downloadแบบฟอร์ม
  จัดซื้อจัดจ้าง[download]
  >>download  แนวทาง
  ปฏิบัติและเอกสารในการ
  ขออนุญาตไปต่างประเทศ
  [download]
  >>รายงานผลการจัด
  กิจกรรมส่งเสริมจิต
  สาธารณะ ด้านความรับผิด
  ชอบต่อสังคมและสิ่งแวด
  ล้อม โรงเรียนในสังกัด
  สำนักงานเขตพื้นที่การ
  ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
  ประจำปี 2555
  [Download]
  >>Download เอกสาร
  ID Plan [Download]
  >>เอกสารการอบรม
  Students2551 วันที่
  19 กันยายน 55 ณ หอ
  ประชุมโรงเรียนกัลยาณวัตร
  อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น
  [downloads]
  >> เอกสารการอบรม
  ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
  ครู ด้านเทคนิคการวัดและ
  ประเมินผล ระดับชั้นเรียน
  [downloads]
  >> เอกสารการประชุม
  ปฏิบัติการหลอมรวมข้อมูล
  ผลสัมฤทธิ์ต้นปีการศึกษา
  2554 ณ หอประชุม
  โรงเรียนขามแก่นนคร
  อ.เมือง จ.ขอนแก่น วันที่
  17 ส.ค 54 ดาวน์โหลด 
  [ppt1][ppt2][ระเบียบ]
  >> เอกสารการอบรมการ
  พัฒนาครูด้านการประเมิน
  เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน
  และการสอนของครูระดับ
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ
  ที่ 2 อบรมเมื่อวันที่ 26ก.ค.
  54 ณ หอประชุมโรงเรียน
  ขามแก่นนคร อ.เมือง
  จ.ขอนแก่น
  [คลิกดาวน์โหลดเอกสาร]
  >> เอกสารการอบรมการ
  พัฒนาครูด้านการประเมิน
  เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน
  และการสอนของครูระดับ
  การศึกษาขั้นพื้นฐานอบรม
  ระหว่างวันที่ 7-9 ก.ค. 54
  ณ หอประชุมโรงเรียน
  ขามแก่นนคร
  [คลิกดาวน์โหลดเอกสาร]