ผู้อำนวยการ สพม. ๒๕

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

เว็บไซต์หน่วยงาน สพฐ.

FB สพม.๒๕ (ขอนแก่น)


FB กลุ่มนิเทศฯ สพม.๒๕


วัน เวลา ปัจจุบัน

เว็บไซต์คณะกรรมการเขต

คุยกับ อ.ก.ค.ศ. สพม.๒๕


ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์


เว็บไซต์เครือข่ายสังคมการ
เรียนรู้ โรงเรียนฝางวิทยายน
[ คลิกที่นี่ ]

เว็บไซต์โครงการ ๑ อำเภอ
๑ ทุน[ คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ ]

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
ขอนแก่น จำกัด 
[ เข้าสู่เว็บไซต์ ]

ศูนย์การศึกษาพระพุทธ
ศาสนาอาเซียน มหาวิท
ยาลัย มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
ขอนแก่น[เข้าสู่เว็บไซต์]

ผลแข่งขันศิลปหัตถกรรม

<< ระดับชาติ 55
     [ผลการแข่งขัน]
<< ระดับภาคตะวันออกเฉียง
     เหนือ 55[ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน ระดับ
     สพม.๒๕ ปีการศึกษา
     ๒๕๕๖ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับภาคตะวันออกเฉียง
     ปีการศึกษา ๒๕๕๖
     [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับชาติ ปีการศึกษา
     ๒๕๕๖ [ผลการแข่งขัน]






 

 1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle)วิชาชีวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ โดย...นางพนมจิตร ประทุมมา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 [ บทคัดย่อ ]
 2. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมชีววิทยา เรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7-E Learning Cycle) เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย...นางสาวนันท์นภัส อุดมรักษ์ ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 3. รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องการจัดการผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดย...นายบุญธรรม  เจริญโสภารัตน์ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 4. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชา อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรื่อง Health & Fitness ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โดย...นางเกษมณี ยิ่งคงดี [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 5. ความสามาถในการตัดสินใจ ความตระหนัก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กรด-เบส ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม โดย...นางนริสรา จันทราศรี ครู คศ.2 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 6. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฏี Constructivism เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย...นางสาวสถาพร  นราศร ครู โรงเรียนนาจานศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 7. รายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่องการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ประกอบกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบค้น (GL: Group Investigation) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย...นายกิตตินิพนธ์  สิรินทรภูมิ ครูชำนาญการ โรงเรียนขามแก่นนคร [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 8. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาเคมี 1 ว30221 เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดย...นางกัญญาณัฐ ศรีพิพัฒนากุล ครูชำนาญการ โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น [คลิกดูบทคัดย่อ]
 9. รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง บายศรีสู่ขวัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย...นางนิโลบล ทิพย์รักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [คลิกดูบทคัดย่อ]
 10. รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา โดย...นายสุวัฒน์ มีพร ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา จังหวัดขอนแก่น [คลิกดูรายละเอียด]
 11. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ เรื่อง การใช้ Microsoft Powerpoint 2007 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย...นางกัญญาพร จันทรโสภณ ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น [คลิกดูรายละเอียด]
 12. การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย...นางสาวคมขำ พิมพ์บึง โรงเรียนฝางวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 [คลิกดูบทคัดย่อ]
 13. การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง และสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน โดย นายโกศล ชูราษี โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น [คลิกดูบทคัดย่อ]
 14. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง ของไหล สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย นายพิษณุ ชุมยางสิม  ครูชำนาญการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น [คลิกดูบทคัดย่อ]
 15. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา ฟิสิกส์ ว30203 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง คลื่นเสียง โดย...นายองอาจ  ประจันตเสน ครู คศ. 2 โรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 16. ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้กิจกรรมโครงงานเกษตรอินทรีย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย...นางภัทรภรณ์ แสงเวณี ครู คศ. 2 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก สพม. 25 [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 17. รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา อ 31101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนฝางวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 นางมะลิวัล ราชวงษ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนฝางวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 18. การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่าย เรื่อง สถิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย : นางสุนทรี ชุมยางสิม ครูชำนาญการ โรงเรียนฝางวิทยายน [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 19. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19  เรื่อง วัฏจักรชีวิตแบบสลับ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต รายวิชา ว30243 ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขามแก่นนคร โดย...นางไอลดา ประจันตเสน ครูชำนาญการ โรงเรียนขามแก่นนคร [ คลิกดูแผนการจัดการเเรยนรู้ ]
 20. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชา ค22102 คณิตศาสตร์ 4 เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย... นางพรนิภา ดวงชิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 21. รายงานผลการใช้และการพัฒนาแบบฝึกทักษะทางศิลปะ เรื่องสร้างสรรค์จิตรกรรมเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่า วิทยาคม อําเภอมัญจาคีรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา เขต 25...โดย...นางธัญญารัตน์ พิลาบุตรธนานันท์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น สํานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 22. การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะ หาความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารและสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย นางปทุมรัตน์ สุทธมา [ คลิกดูบทคัดย่อ ]




รองผู้อำนวยการ สพม. ๒๕

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2094
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2071
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4165
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8102
mod_vvisit_counterเดือนนี้12267
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว0
mod_vvisit_counterเข้าชมทั้งหมด614849

ปฏิทิน ปี ๒๕๕๕

July 2015
SMTWTFS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Download

 1. Download เอกสารอบรม 
  เครื่องมือวัด ประเมินผล 12
  ก.ย.56 โรงเรียนนครขอนแก่น
  [Item Gard.doc][PPT การ
  อบรม
  ][ปฏิทินการดำเนินงาน]
 2. Download โปรแกรม
  Students2551170856_New
  [ คลิกดาวน์โหลด ]
 3. Download คู่มือการส่ง
  ออกนักเรียน O-NET
  [ คลิกดาวน์โหลด ]
  >>download PPT การอบรม
  ปฏิบัติการตามโครงการพัฒนา
  ชุดเครื่องมือวัดและประเมิน
  ผล[ คลิก download ]
  >>download หน่วยการเรียนรู้
  Inspiring Science[Inspire1]
  [ Inspire2 ][ Inspire3 ]
  >>download แนวทางการ
  ดำเนินการ 29 ประการสู่ความ
  เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
  [ คลิก download ]
  >>download เอกสารการ
  ประชุม17มิ.ย.56 โรงแรมวสุ
  มหาสารคาม[เอกสารคู่มือ]
  [ ppt วิทยากร ]
  >>download เอกสาร
  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ
  ทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล
  หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
  [ download ]
  >>download คู่มือการเข้าใช้
  งานระบบ Conference
  เครือข่ายไร้พรมแดน[download]
  >>download โปรแกรม FTP
  และคู่มือการใช้ [download]
  >>download แบบฟอร์มจัด
  ซื้อจัดจ้าง [download]
  >>download  แนวทางปฏิบัติ
  และเอกสารในการขออนุญาต
  ไปต่างประเทศ[download]
  >>รายงานผลการจัดกิจกรรม
  ส่งเสริมจิตสาธารณะ ด้าน
  ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
  สิ่งแวดล้อม โรงเรียนในสังกัด
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  มัธยมศึกษา เขต 25 ประจำปี
  2555 [Download]
  >>Download เอกสาร
  ID Plan [Download]
  >>เอกสารการอบรม
  Students2551 วันที่ 19
  กันยายน 55 ณ หอประชุม
  โรงเรียนกัลยาณวัตร อ.เมือง
  จังหวัดขอนแก่น [downloads]
  >> เอกสารการอบรมปฏิบัติ
  การพัฒนาบุคลากรครู ด้าน
  เทคนิคการวัดและประเมินผล
  ระดับชั้นเรียน [ downloads ]
  >> เอกสารการประชุมปฏิบัติ
  การหลอมรวมข้อมูลผลสัม
  ฤทธิ์ต้นปีการศึกษา 2554
  ณ หอประชุมโรงเรียนขาม
  แก่นนคร อ.เมือง จังหวัด
  ขอนแก่น วันที่ 17 ส.ค 54
  ดาวน์โหลด [ppt1] [ ppt2 ]
  [ ระเบียบ ]
  >> เอกสารการอบรมการ
  พัฒนาครูด้านการประเมิน
  เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน
  และการสอนของครูระดับ
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่
  2 อบรมเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 54
  ณ หอประชุมโรงเรียน
  ขามแก่นนคร อ.เมือง
  จ.ขอนแก่น
  [ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร ]
  >> เอกสารการอบรมการ
  พัฒนาครูด้านการประเมิน
  เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน
  และการสอนของครูระดับ
  การศึกษาขั้นพื้นฐานอบรม
  ระหว่างวันที่ 7-9 ก.ค. 54
  ณ หอประชุมโรงเรียน
  ขามแก่นนคร
  [ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร ]