Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ สพม. ๒๕


นายรังสรรค์  เถื่อนนาดี
ผู้อำนวยการ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๕

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

เว็บไซต์หน่วยงาน สพฐ.

FB สพม.๒๕ (ขอนแก่น)


FB กลุ่มนิเทศฯ สพม.๒๕


วัน เวลา ปัจจุบัน

เว็บไซต์คณะกรรมการเขต

คุยกับ อ.ก.ค.ศ. สพม.๒๕


ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เว็บไซต์เครือข่ายสังคมการ
เรียนรู้ โรงเรียนฝางวิทยายน
[ คลิกที่นี่ ]

เว็บไซต์โครงการ ๑ อำเภอ
๑ ทุน[ คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ ]

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
ขอนแก่น จำกัด 
[ เข้าสู่เว็บไซต์ ]

ศูนย์การศึกษาพระพุทธ
ศาสนาอาเซียน มหาวิท
ยาลัย มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
ขอนแก่น[เข้าสู่เว็บไซต์]

ผลแข่งขันศิลปหัตถกรรม

<< สรุปผลการแข่งขัน ระดับ
     สพม.๒๕ ปีการศึกษา
     ๒๕๕๕ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับภาคตะวันออกเฉียง
    เหนือ ปีการศึกษา๒๕๕๕
     [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับชาติ ปีการศึกษา
     ๒๕๕๕ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน ระดับ
     สพม.๒๕ ปีการศึกษา
     ๒๕๕๖ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับภาคตะวันออกเฉียง
     เหนือ ปีการศึกษา๒๕๕๖
     [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับชาติ ปีการศึกษา
     ๒๕๕๖ [ผลการแข่งขัน]

[รายชื่อโรงเรียนโครงการ NEdNetFiber][รายชื่อโรงเรียนโครงการ Router 7700]
[รายชื่อโรงเรียนโครงการ Uninet : SP2 ปึ 2553][เอกสารอบรม โครงการ WiFi Network]
[รายชื่อโรงเรียนโครงการ Wireless Solution System]
[หนังสือและคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม]
[แบบสำรวจข้อมูลการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)]
[แบบสำรวจข้อมูล ติดตาม ตรวจสอบ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต(ใช้แบบฟอร์มนี้)]

ประกาศโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้าง
     ชั่วคราว(ครูต่างประเทศ)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒๕
     [คลิกดูรายละเอียด]

ประกาศโรงเรียนแวงน้อยศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว 
     (ครูต่างประเทศ)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒๕
     [คลิกดูรายละเอียด]

ประกาศโรงเรียนแวงน้อยศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
    (งบอุดหนุน)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ [คลิกดูรายละเอียด]

 

 1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่องของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E (7-E Learning Cycle) โดย...นางกรุณารักษ์ แก้วจุลศรี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 [ บทคัดย่อ ]
 2. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle)วิชาชีวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ โดย...นางพนมจิตร ประทุมมา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 [ บทคัดย่อ ]
 3. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมชีววิทยา เรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7-E Learning Cycle) เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย...นางสาวนันท์นภัส อุดมรักษ์ ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 4. รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องการจัดการผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดย...นายบุญธรรม  เจริญโสภารัตน์ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 5. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชา อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรื่อง Health & Fitness ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โดย...นางเกษมณี ยิ่งคงดี [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 6. ความสามาถในการตัดสินใจ ความตระหนัก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กรด-เบส ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม โดย...นางนริสรา จันทราศรี ครู คศ.2 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 7. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฏี Constructivism เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย...นางสาวสถาพร  นราศร ครู โรงเรียนนาจานศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 8. รายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่องการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ประกอบกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบค้น (GL: Group Investigation) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย...นายกิตตินิพนธ์  สิรินทรภูมิ ครูชำนาญการ โรงเรียนขามแก่นนคร [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 9. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาเคมี 1 ว30221 เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดย...นางกัญญาณัฐ ศรีพิพัฒนากุล ครูชำนาญการ โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น [คลิกดูบทคัดย่อ]
 10. รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง บายศรีสู่ขวัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย...นางนิโลบล ทิพย์รักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [คลิกดูบทคัดย่อ]
 11. รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา โดย...นายสุวัฒน์ มีพร ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา จังหวัดขอนแก่น [คลิกดูรายละเอียด]
 12. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ เรื่อง การใช้ Microsoft Powerpoint 2007 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย...นางกัญญาพร จันทรโสภณ ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น [คลิกดูรายละเอียด]
 13. การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย...นางสาวคมขำ พิมพ์บึง โรงเรียนฝางวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 [คลิกดูบทคัดย่อ]
 14. การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง และสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน โดย นายโกศล ชูราษี โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น [คลิกดูบทคัดย่อ]
 15. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง ของไหล สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย นายพิษณุ ชุมยางสิม  ครูชำนาญการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น [คลิกดูบทคัดย่อ]
 16. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา ฟิสิกส์ ว30203 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง คลื่นเสียง โดย...นายองอาจ  ประจันตเสน ครู คศ. 2 โรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 17. ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้กิจกรรมโครงงานเกษตรอินทรีย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย...นางภัทรภรณ์ แสงเวณี ครู คศ. 2 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก สพม. 25 [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 18. รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา อ 31101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนฝางวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 นางมะลิวัล ราชวงษ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนฝางวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 19. การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่าย เรื่อง สถิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย : นางสุนทรี ชุมยางสิม ครูชำนาญการ โรงเรียนฝางวิทยายน [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 20. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19  เรื่อง วัฏจักรชีวิตแบบสลับ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต รายวิชา ว30243 ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขามแก่นนคร โดย...นางไอลดา ประจันตเสน ครูชำนาญการ โรงเรียนขามแก่นนคร [ คลิกดูแผนการจัดการเเรยนรู้ ]
 21. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชา ค22102 คณิตศาสตร์ 4 เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย... นางพรนิภา ดวงชิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 22. รายงานผลการใช้และการพัฒนาแบบฝึกทักษะทางศิลปะ เรื่องสร้างสรรค์จิตรกรรมเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่า วิทยาคม อําเภอมัญจาคีรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา เขต 25...โดย...นางธัญญารัตน์ พิลาบุตรธนานันท์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น สํานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 23. การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะ หาความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารและสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย นางปทุมรัตน์ สุทธมา [ คลิกดูบทคัดย่อ ]
 24.  

   

 

 

รองผู้อำนวยการ สพม. ๒๕


เว็บไซต์ศิลปหัตถกรรม 63

 1. เว็บไซต์การแข่งขัน
       ระดับชาติ 
       [ คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ ]
 2. เว็บไซต์ระดับภาคตะวัน
       ออกเฉียงเหนือ
       [ คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ ]
 3. เว็บไซต์ระดับจังหวัด
       ขอนแก่น สพม.๒๕
       [ คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ ]

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1289
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2229
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3518
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8759
mod_vvisit_counterเดือนนี้32040
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว34571
mod_vvisit_counterเข้าชมทั้งหมด869731

ปฏิทิน ปี ๒๕๕๕

July 2014
SMTWTFS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Download

 1. Downloadหนังสือแนวทาง
  การจัดวางระบบการควบคุม
  ภายในของสำนักงานตรวจเงิน
  แผ่นดิน (เล่มสีเหลือง)
  [คลิกดาวน์โหลด]
 2. Download เอกสาร"มัธยม
  ศึกษายุคใหม่สู่มาตรฐาน
  สากล 2561"[คลิกดาวน์โหลด]
 3. Download คู่มือประเมิน
  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ตามหลักสูตรแกนกลางการ
  ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
  2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  [คลิกดาวน์โหลด]
 4. Download คู่มือประเมิน
  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ตามหลักสูตรแกนกลางการ
  ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
  2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  [คลิกดาวน์โหลด]
 5. Download เอกสารอบรม 
  เครื่องมือวัด ประเมินผล 12
  ก.ย.56 โรงเรียนนครขอนแก่น
  [Item Gard.doc][PPT การ
  อบรม
  ][ปฏิทินการดำเนินงาน]
 6. Download โปรแกรม
  Students2551170856_New
  [ คลิกดาวน์โหลด ]
 7. Download คู่มือการส่ง
  ออกนักเรียน O-NET
  [ คลิกดาวน์โหลด ]
  >>download PPT การอบรม
  ปฏิบัติการตามโครงการพัฒนา
  ชุดเครื่องมือวัดและประเมิน
  ผล[ คลิก download ]
  >>download หน่วยการเรียนรู้
  Inspiring Science[Inspire1]
  [ Inspire2 ][ Inspire3 ]
  >>download แนวทางการ
  ดำเนินการ 29 ประการสู่ความ
  เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
  [ คลิก download ]
  >>download เอกสารการ
  ประชุม17มิ.ย.56 โรงแรมวสุ
  มหาสารคาม[เอกสารคู่มือ]
  [ ppt วิทยากร ]
  >>download เอกสาร
  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ
  ทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล
  หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
  [ download ]
  >>download คู่มือการเข้าใช้
  งานระบบ Conference
  เครือข่ายไร้พรมแดน[download]
  >>download โปรแกรม FTP
  และคู่มือการใช้ [download]
  >>download แบบฟอร์มจัด
  ซื้อจัดจ้าง [download]
  >>download  แนวทางปฏิบัติ
  และเอกสารในการขออนุญาต
  ไปต่างประเทศ[download]
  >>รายงานผลการจัดกิจกรรม
  ส่งเสริมจิตสาธารณะ ด้าน
  ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
  สิ่งแวดล้อม โรงเรียนในสังกัด
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  มัธยมศึกษา เขต 25 ประจำปี
  2555 [Download]
  >>Download เอกสาร
  ID Plan [Download]
  >>เอกสารการอบรม
  Students2551 วันที่ 19
  กันยายน 55 ณ หอประชุม
  โรงเรียนกัลยาณวัตร อ.เมือง
  จังหวัดขอนแก่น [downloads]
  >> เอกสารการอบรมปฏิบัติ
  การพัฒนาบุคลากรครู ด้าน
  เทคนิคการวัดและประเมินผล
  ระดับชั้นเรียน [ downloads ]
  >> เอกสารการประชุมปฏิบัติ
  การหลอมรวมข้อมูลผลสัม
  ฤทธิ์ต้นปีการศึกษา 2554
  ณ หอประชุมโรงเรียนขาม
  แก่นนคร อ.เมือง จังหวัด
  ขอนแก่น วันที่ 17 ส.ค 54
  ดาวน์โหลด [ppt1] [ ppt2 ]
  [ ระเบียบ ]
  >> เอกสารการอบรมการ
  พัฒนาครูด้านการประเมิน
  เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน
  และการสอนของครูระดับ
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่
  2 อบรมเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 54
  ณ หอประชุมโรงเรียน
  ขามแก่นนคร อ.เมือง
  จ.ขอนแก่น
  [ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร ]
  >> เอกสารการอบรมการ
  พัฒนาครูด้านการประเมิน
  เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน
  และการสอนของครูระดับ
  การศึกษาขั้นพื้นฐานอบรม
  ระหว่างวันที่ 7-9 ก.ค. 54
  ณ หอประชุมโรงเรียน
  ขามแก่นนคร
  [ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร ]