ผู้อำนวยการ สพม. ๒๕


นายกิตติ  บุญเชิด
ผอ. สพม. ๒๕

สำนักงานศึกษาธิการภาค12


คุยกับ ผอ.เขต


ข้อมูลสารสนเทศ สพม.25เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

เว็บไซต์หน่วยงาน สพฐ.

Facebook ศธภ.12


FB สพม.๒๕ (ขอนแก่น)


FB กลุ่มนิเทศฯ สพม.๒๕

วัน เวลา ปัจจุบัน

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรม

<< งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
     ระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
     ขอนแก่น ปีการศึกษา
 
     ๒๕๕๘
     [
ลิกเข้าสู่เว็บไซต์]

<< งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
     ระดับมัธยมศึกษา ระดับ
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     ปีการศึกษา
 ๒๕๕๘

     [คลิกเข้าสู่เว็บไซต์]
<< งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
     ระดับมัธยมศึกษา ระดับชาติ 
     ปีการศึกษา
 ๒๕๕๘ 

ผลแข่งขันศิลปหัตถกรรม

<< ระดับชาติ 55
     [ผลการแข่งขัน]
<< ระดับภาคตะวันออกเฉียง
     เหนือ 55[ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน ระดับ
     สพม.๒๕ปีการศึกษา 
     ๒๕๕๕ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับภาคตะวันออกเฉียง
     ปีการศึกษา ๒๕๕๖
     [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับชาติ ปีการศึกษา
     ๒๕๕๖ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน ระดับ
     สพม.๒๕ ปีการศึกษา 
     ๒๕๕๗ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับภาคตะวันออกเฉียง
     ปีการศึกษา ๒๕๕๗
     [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับชาติ ปีการศึกษา 
     ๒๕๕๗ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน ระดับ
     สพม.๒๕ ปีการศึกษา 
     ๒๕๕๘ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับภาคตะวันออกเฉียง
     ปีการศึกษา ๒๕๕๘
     [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับชาติ ปีการศึกษา 
     ๒๕๕๘ [ผลการแข่งขัน]

สรุปเหรียรางวัลศิลปหัตถกรรม

>> ระดับภาคตะวันออกเฉียง
     เหนือ ครั้งที่ 65 จังหวัด
     สุรินทร์ [คลิกดูสรุปผล]
>> ระดับชาติ ครั้งที่ 65 
     [คลิกดูสรุปผล]

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์


เว็บไซต์โครงการ ๑ อำเภอ
๑ ทุน[ คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ ]

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
ขอนแก่น จำกัด 
[ เข้าสู่เว็บไซต์ ]

ศูนย์การศึกษาพระพุทธ
ศาสนาอาเซียน มหาวิท
ยาลัย มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
ขอนแก่น[เข้าสู่เว็บไซต์]
แจ้งด่วน...!!!
เพิ่มเติมรายละเอียดการแข่งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ 
และสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
-  ให้ส่งรูปเล่มจำนวน 5 เล่มมายังกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
    โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 
    เวลา 16.00 หากเกินกำหนดทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
    อนุญาตให้แสดงผลงานแต่ไม่ตัดสินผลการแข่งขัน
     [คลิกดูรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติม]
-------------------------------------------------------------------

*** เปิดระบบการลงทะเบียนเข้าแข่งขัน วันที่ 1 - 28 กันยายน 2559
โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งในสังกัด สพม.25 และนอกสังกัด
ที่เข้าร่วมการแข่งขันในปีการศึกษา 2558 (ปีที่แล้ว) ให้ใช้ USER และ
PASSWORD เดิม ***

----------------------------------------------------------------
โลโก้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น


ความหมาย โลโก้

 คลิกดาวน์โหลดโลโก้

-------------------------------------------------------------

สำรวจกรรมการตัดสินการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  สพม.25 (คอมพิวเตอร์)

[
คลิกสมัครกรรมการตัดสิน]

-------------------------------------------------------------
แจ้งด่วน...!!!
เรื่อง :  การจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับมัธยมศึกษา
จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
เรียน :  ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต/
            ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกศูนย์ 
            ให้ศูนย์จัดการแข่งขันแต่ละกิจกรรมพิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการ
ดำเนินงานและคณะดำเนินการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน ตรวจสอบความถูกต้อง
จัดส่งร่างคำสั่ง
มายัง สพม.25 เพื่อลงนามคำสั่ง ภายในวันที่ 22 กันยายน 2559 
                                            [คลิกดูรายละเอียด]

-------------------------------------------------------------
        กำหนดสถานที่ และ รายการแข่งขันดังนี้
    1. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
    2. โรงเรียนกัลยาณวัตร แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ หุ่นยนต์ และ
        คอมพิวเตอร์

    3. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
        ภาษาต่างประเทศ และการงานอาชีพ

    4. โรงเรียนขามแก่นนคร แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม
       พัฒนาผู้เรียน

    5. โรงเรียนนครขอนแก่น แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
        สุขศึกษาพลศึกษา และพิธีเปิดแบบกรอกข้อมูลการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เว็บบล็อค  
(wordpress.com) การตัดต่อวีดีโอ (Movie maker) และเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  
ในระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2559 ณ ศูนย์วิทยบริการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
รองผู้อำนวยการ สพม. ๒๕


รายงานการทดสอบ O-NET

ระบบขอไปราชการ 25


การดำเนินการเขตสุจริต


นิเทศออนไลน์ สพม.25


TEPE Online


หลักสูตรท้องถิ่น สพม.25


Download

>> เอกสารประกอบการอบรมครู
     แนะแนวเพื่อเตรียมผู้เรียน
     ก่อนเข้าสุ่ตลาดแรงงาน
     [คลิก download]   
>> ตัวอย่างเครื่องมือ รู้ตน รู้งาน
     สานฝันสู่อาชีพ [ตัวอย่าง1]
     [ตัวอย่าง2] [ตัวอย่าง3]
>> เอกสารประกอบการอบรม
    ครูภาษาอังกฤษ Dr.Donna
    13 มิ.ย.2559 
    [คลิก download]
>> download แนวทางการจัด
    กิจกรรมการเรียนรู้ 4 H
    [คลิก download]
                 
>> แนวทางการดำเนินงานระบบ
    การควบคุมภายใน ประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2559
     [คลิก download]

>> เอกสารการประชุมโรงเรียน
     เข้าร่วมโครงการ
     "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
 
     รุ่นที่ 2 วันที่ 29-30 พ.ค.59
     [คลิก download]

                    
                    
                    
>> เอกสารการประชุม
     ปฏิบัติ
การตรวจสอบการใช้
     หลัก
สูตรสถานศึกษาตาม
     หลัก
สูตรแกนกลางการศึกษา

     ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
     2551 
[คลิก download]
>> การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     เพื่อการมีงานทำ ตามแนวทาง
     การจัดทักษะการเรียนรู้ในศต
     วรรษที่ 21[คลิก download]
>> Downloadเอกสารประกอบ
     การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
    จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่
    21โรงเรียนในฝันสู่โรงเรียน
    มาตรฐานสากล วันที่ 13
    กันยายน 2558 ณ ห้องศรี
    จันทร์1 โรงแรมเจริญธานี
    ขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัด
     ขอนแก่น[คลิก download]

>> download กรอบหลักสูตร

     ท้องถิ่น สพม.๒๕
     [ คลิกดาวน์โหลด ]
>> download ชุดฝึกอบรม
     PISA [ คลิกดาวน์โหลด ]

>> download หน่วยการเรียนรู้

     Inspiring Science [ ม.1 ]

     [ ม.2 ] [ ม.3 ]

แผนผัง สพม.๒๕

>>> แผนผังสำนักงาน
       เขตพื้นที่การศึกษา
       มัธยมศึกษา เขต ๒๕
       [คลิกดูแผนผัง]
>>> แผนผังการให้บริการ
       กลุมอำนวยการ
       [คลิกดูแผนผัง]

กลุ่มงานวินัยและนิติการ


ปฏิทิน ปี ๒๕๕๕

September 2016
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1538
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้777
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1538
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว10013
mod_vvisit_counterเดือนนี้32156
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว34297
mod_vvisit_counterเข้าชมทั้งหมด1114265

คลังสื่อ/DLIT25