<<<  วิสัยทัศน์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ เป็นองค์กรคุณภาพ มุ่งพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากล พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน บนพื้นฐานของความเป็นไทย   พันธกิจ  ๑. พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษา เขต ๒๕ ให้เป็นองค์กรคุณภาพ ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ๒. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สู่มาตรฐานสากล และพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานของความเป็นไทย  ๓. สร้างและพัฒนาเครือข่าย การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมทุกภาคส่วน   วัฒนธรรมองค์กร  ยิ้ม ไหว้ ปราศัย เต็มใจบริการ ทำงานเป็นระบบ   ค่านิยม   น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม นำมาตรฐาน สืบสานนโยบาย  >>>


ผู้อำนวยการ สพม. ๒๕

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

เว็บไซต์หน่วยงาน สพฐ.

FB สพม.๒๕ (ขอนแก่น)

FB กลุ่มนิเทศฯ สพม.๒๕


เวลา ปัจจุบัน

เว็บไซต์คณะกรรมการเขต

คุยกับ อ.ก.ค.ศ. สพม.๒๕


ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์


เว็บไซต์เครือข่ายสังคมการ
เรียนรู้ โรงเรียนฝางวิทยายน
[ คลิกที่นี่ ]

เว็บไซต์โครงการ ๑ อำเภอ
๑ ทุน[ คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ ]

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
ขอนแก่น จำกัด 
[ เข้าสู่เว็บไซต์ ]

ศูนย์การศึกษาพระพุทธ
ศาสนาอาเซียน มหาวิท
ยาลัย มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
ขอนแก่น[เข้าสู่เว็บไซต์]

ผลแข่งขันศิลปหัตถกรรม

<< ระดับชาติ 55
     [ผลการแข่งขัน]
<< ระดับภาคตะวันออกเฉียง
     เหนือ 55[ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน ระดับ
     สพม.๒๕ ปีการศึกษา
     ๒๕๕๖ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับภาคตะวันออกเฉียง
     ปีการศึกษา ๒๕๕๖
     [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับชาติ ปีการศึกษา
     ๒๕๕๖ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน ระดับ
     สพม.๒๕ ปีการศึกษา
     ๒๕๕๗ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับภาคตะวันออกเฉียง
     ปีการศึกษา ๒๕๕๗
     [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับชาติ ปีการศึกษา
     ๒๕๕๗ [ผลการแข่งขัน]

งานศิลปหัตถกรรม64


วิฃาเอก\วัน
23มี.ค.58
24มี.ค.58
25มี.ค.58
26มี.ค.58
27มี.ค.58
28มี.ค.58
29มี.ค.58
รวม
อังกฤษ
27
 29
 19
 29
 40
 45
 33
222
ชีววิทยา
37
31
 25
25
17
35
19
189
ศิลปศึกษา
16
14
10
14
17
22
15
108
วิทยาศาสตร์ฯ
26
24
24
24
60
66
23
247
นาฏศิลป์
1
7
18
12
10
20
8
76
ดนตรี
6
10
9
9
19
7
13
73
ภาษาจีน
2
7
11
6
9
5
3
43
สังคมศึกษา
40
30
16
26
49
63
34
258
คอมพิวเตอร์
54
65
58
56
82
143
63
521
ภาษาไทย
15
11
14
14
12
30
10
106
ฟิสิกสฺ์
11
12
8
16
15
29
14
105
เคมี
21
21
8
14
13
25
11
113
รวม
256
261
220
245
343
490
246
2,061 
 

    
   

 ประกาศ โรงเรียนขามแก่นนคร เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว
      ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน [คลิกดูรายละเอียด]
 ประกาศ โรงเรียนขามแก่นนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็น
      ครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน [คลิกดูรายละเอียด]
 ประกาศ โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม
      อาคารเรียน อาคารประกอบ และ สิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และ ประสบอุบัติภัย
     ประจำปีงบประมาณ 2558 [คลิกดูรายละเอียด]  ล]ล   
 ประกาศ โรงเรียนกัลยาณวตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับ
      อากาศ 2 ชั้น จำนวน 3 คันเพื่อนำนักเรียนไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และ สิ่งแวดล้อม
      ค่ายเจษฎาราชเจ้า ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี [คลิกดูรายละเอียด]
 ประกาศ โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ
      และห้องพิเศษ [คลิกดูรายละเอียด]
 ประกาศ โรงเรียนขามแก่นนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง
      ชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน [คลิกดูรายละเอียด]
 ประกาศ โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น
      ลูกจ้างชั่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน (ครูธุรการ) [คลิกดูรายละเอียด]
 ประกาศ โรงเรียนนครขอนแก่น เรื่อง การรับสมัครครูชาวต่างชาติ [คลิกดูรายละเอียด]
 ประกาศ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
      กึ่งถาวร อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ กขค. และอาคารเรียนชั่วคราว ชค ๑๐๔/๒๗     
      [คลิกดูรายละเอียด] 
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุง
      ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
      ประจำปีงบประมาณ 2558 [คลิกดูรายละเอียด]
 ประกาศโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2  เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง
       อาคารเรียนแบบ 216ล และอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2558
       [คลิกดูรายละเอียด] 

หมายเหตุ ผู้ที่มีความประสงค์จะเผยแพร่ผลงานด้วยตนเอง .ให้ดำเนินการดังนี้
              
               1) ต้องเป็นคุณครูในสังกัด สพม.25 ขอนแก่น 
               2) ต้องสมัครเป็นสมาชิก โดย <คลิกที่นี่> เพื่อสมัครเป็นสมาชิก
               3) จากนั้นจะเข้าสู่หน้า Login ให้คลิกที่เมนูสมัครสมาชิก
               4) จากนั้นจะเข้าสู่หน้า การใส่รายละเอียดของผู้สมัคร ใส่รายละเอียด พร้อมใส่รูป
                   ของผู้สมัครให้เรียบร้อย
               5) ทำตามขั้นตอนรายละเอียดในการสมัคร เสร็จแล้วให้เข้า Login ด้วย User&
                   Password ที่สมัครไว้ 
               6) เมื่อ Login ด้วย User&Password ของตนเองแล้ว จะเข้าสู่หน้า ของการเผย
                   แพร่ผลงาน ให้สมาชิก คลิกเลือกที่ เมนูบันทึกความรู้ จากนั้นจะเข้าสู่หน้า
                   ใส่รายละเอียดของผลงาน ดำเนินการใส่ให้ครบถ้วน แล้วดำเนินการคลิกที่ปุ่ม 
                   "ส่งผลงาน" ก็เป็นการเสร็จสิ้นการเผยแพร่ผลงาน ข้อมูลก็จะปรากฏที่หน้า
                   เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25         

 

รองผู้อำนวยการ สพม. ๒๕

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้870
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1806
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2676
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว22177
mod_vvisit_counterเดือนนี้57703
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว36892
mod_vvisit_counterเข้าชมทั้งหมด893435

ปฏิทิน ปีปัจจุบัน

March 2015
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Download

 1. ดาวน์โหลดโครงสร้าง
  ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา
  2557  [คลิก]
 2. ดาวน์โหลดเอกสาร
  ประกอบ การประชุมชี้แจง
  การใช้ข้อสอบกลาง
   [คลิก]
 3. ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
  การอบรมต่างๆ โรงเรียน
  กัลยาณวัตร [คลิก]
 4. Download โปรแกรม
  การจัดการเรียนการสอน
  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
  ทางวิทยาศาสตร์ระดับ
  ม.1- ม.3 Inspiring
  Science [คลิก]
 5. Download เอกสาร
  อบรมเครื่องมือวัดประเมิน
  ผล 12 ก.ย. 56โรงเรียน
  นครขอนแก่น
  [Item Gard.doc]
  [PPT การอบรม]
  [ปฏิทินการดำเนินงาน]
 6. Download โปรแกรม
  Students2551170856
  _New [คลิกดาวน์โหลด]
 7. Download คู่มือการ
  ส่งออกนักเรียน O-NET
  [คลิกดาวน์โหลด]
  >>download PPTการ
  อบรมปฏิบัติการตาม
  โครงการพัฒนาชุด
  เครื่องมือวัดและประเมิน
  ผล[คลิก download]
  >>download หน่วยการ
  เรียนรู้ Inspiring Science
  [Inspire1][Inspire2]
  [Inspire3]
  >>download แนวทางการ
  ดำเนินการ 29 ประการสู่
  ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
  [คลิก download]
  >>download เอกสารการ
  ประชุม17มิ.ย.56 โรงแรม
  วสุ มหาสารคาม
  [เอกสารคู่มือ]
  [ppt วิทยากร]
  >>download เอกสาร
  การคัดเลือกผู้ประกอบ
  วิชาชีพทางการศึกษาเพื่อ
  รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
  ประจำปี 2556
  [download]
  >>downloadคู่มือการ
  เข้าใช้งานระบบ
  Conference เครือข่ายไร้
  พรมแดน
  [download]
  >>download โปรแกรม
  FTPและคู่มือการใช้
  [download]
  >>downloadแบบฟอร์ม
  จัดซื้อจัดจ้าง[download]
  >>download  แนวทาง
  ปฏิบัติและเอกสารในการ
  ขออนุญาตไปต่างประเทศ
  [download]
  >>รายงานผลการจัด
  กิจกรรมส่งเสริมจิต
  สาธารณะ ด้านความรับผิด
  ชอบต่อสังคมและสิ่งแวด
  ล้อม โรงเรียนในสังกัด
  สำนักงานเขตพื้นที่การ
  ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
  ประจำปี 2555
  [Download]
  >>Download เอกสาร
  ID Plan [Download]
  >>เอกสารการอบรม
  Students2551 วันที่
  19 กันยายน 55 ณ หอ
  ประชุมโรงเรียนกัลยาณวัตร
  อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น
  [downloads]
  >> เอกสารการอบรม
  ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
  ครู ด้านเทคนิคการวัดและ
  ประเมินผล ระดับชั้นเรียน
  [downloads]
  >> เอกสารการประชุม
  ปฏิบัติการหลอมรวมข้อมูล
  ผลสัมฤทธิ์ต้นปีการศึกษา
  2554 ณ หอประชุม
  โรงเรียนขามแก่นนคร
  อ.เมือง จ.ขอนแก่น วันที่
  17 ส.ค 54 ดาวน์โหลด 
  [ppt1][ppt2][ระเบียบ]
  >> เอกสารการอบรมการ
  พัฒนาครูด้านการประเมิน
  เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน
  และการสอนของครูระดับ
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ
  ที่ 2 อบรมเมื่อวันที่ 26ก.ค.
  54 ณ หอประชุมโรงเรียน
  ขามแก่นนคร อ.เมือง
  จ.ขอนแก่น
  [คลิกดาวน์โหลดเอกสาร]
  >> เอกสารการอบรมการ
  พัฒนาครูด้านการประเมิน
  เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน
  และการสอนของครูระดับ
  การศึกษาขั้นพื้นฐานอบรม
  ระหว่างวันที่ 7-9 ก.ค. 54
  ณ หอประชุมโรงเรียน
  ขามแก่นนคร
  [คลิกดาวน์โหลดเอกสาร]