สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
27 ก.พ. 2555

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การให้ข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียน (ดังแนบ)
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 27-02-2012-9-45-532012022794547-21640.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 797 ครั้ง