สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
25 เม.ย. 2555

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  ยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ปี 2555

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น พ.ศ.2538 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2540 และ พ.ศ.2552

                         2.  รายละเอียดการสมัครและแบบส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นฯ


กลุ่มงาน:กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หนังสือนำส่ง :  
1). 25-04-2012-11-15-2420120425111516-5645.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 484 ครั้ง