สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
4 ก.ค. 2556

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  การรายงานนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2556)

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นโยบายและแผน

หนังสือนำส่ง :  
1). 04-07-2013-17-44-5920130704174436-17455.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 04-07-2013-17-44-5920130704174442-2620.pdf

อ่าน : 537 ครั้ง