สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
21 ม.ค. 2557

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
สิง่ที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู พ.ศ 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 1 ชุด 2. แบบคำขอกู้ยื่มเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จำนวน 1 ชุด 3. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานหักเงินชำระหนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา จำนวน 1 ชุด 4. แบบคำรับรองของหน่วยงานต้นสังกัดในการหักเงินเดือนหรือเงินอื่น เพื่อชำระหนี้ จำนวน 1 ฉบับ 5. ตารางรายชื่อโรงเรียนที่มีข้าราชการครู ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินทุนฯ จำนวน 1 ชุด
กลุ่มงาน:อำนวยการ

หนังสือนำส่ง :  
1). 21-01-2014-10-23-0320140121101726-15005.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 1088 ครั้ง