สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
22 พ.ค. 2554

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การให้ข้าราชการครูฯเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ส่งวุฒิบัตร)

เรียน :  โรงเรียน (ดังแนบ)
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน(ดังแนบ) อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2554 มีมติให้อนุมัติให้ข้ารากชารครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สพม.25 ขอให้บุคคล(ดังแนบ) ส่ง 1. สำเนาวุฒิบัตรอบรมก่อนแต่งตั้งฯ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา 2. สำเนาวุฒิผู้ผ่านการอบรมระบบ e-training (เฉพาะผู้ที่ผ่าน e-t) พร้อมรับรองสำเนา ส่งภายในวันที่ 25 พ.ค.2554 ขออภัยที่ไม่ได้แจ้งเป็นหนังสือราชการค่ะ e-mail. nnoii_25@hotmail.com
กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 22-05-2011-17-18-0820110522171741-24482.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 944 ครั้ง