ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จโรงเรียนขามแก่นนคร ครั้งที่ 1/2555


เมื่อ [2012-12-06 15:43:50]

1.       โรงเรียนขามแก่นนครเข้ารับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ระดับประเทศการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต   ประจำปี 2555  ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ  โดยมีนายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ  ประธานคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นผู้มอบรางวัล  เมื่อวันที่  18  พฤศจิกายน  2555  ที่สำนักงาน  ป.ป.ช. นนทบุรี

            

2. นายสหราช  จันทร์ลุน  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1  โรงเรียน      ขามแก่นนคร  เข้ารับโล่ รางวัล  เยาวชนดีเด่น ด้านศาสนาและจริยธรรม  จากนางสาวศันศนีย์  นาคพงศ์  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ  สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ที่ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล  เมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน  2555
             

3.  โรงเรียนขามแก่นนคร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  25  ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และธนาคารออมสิน  ให้เข้ารับโล่พร้อมเงินรางวัล  100,000  บาท  การประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม  และจริยธรรมระดับประเทศ  ประจำปี  2555  เมื่อวันที่  3  ธันวาคม  2555  ที่ธนาคารออมสิน  สำนักงานใหญ่

            

 

4.       นายสหราช  จันทร์ลุน  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1  โรงเรียนขามแก่นนคร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  25  เข้ารับโล่พร้อมเงินรางวัล  40,000  บาท  การประกวดนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม  และจริยธรรมระดับประเทศ  ประจำปี  2555 เมื่อวันที่  3  ธันวาคม  2555  ที่ธนาคารออมสิน  สำนักงานใหญ่

              
                                                         [ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]

 

ที่มา: