สพม.25 จัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์


เมื่อ [2013-03-14 15:53:42]
                  เช้าวันนี้ (14 มี.ค.56) ที่ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้เป็นประธานในพิธีการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดซื้ัอจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ (e -GP) ให้แก่ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุโรงเรียน ในสังกัด  จำนวน   168 คน  จาก 84  โรงเรียน
 
                นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี  ผอ.สพม.25 กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานต่าง ๆ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ e -GP (e-Government Procurement System ) หรือ ระบบจัดซ์้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกนำมาใช้ในหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่ผ่านมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 84 แห่ง ในจังหวัดขอนแก่น พบว่า ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างในระบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ (e-GP) โดยเงินงบประมาณพบโรงเรียนหลายแห่งยังไม่เข้าใจถึงวิธีการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ไม่เป้นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่่ สพฐ.กำหนด ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากข้าราชการครูที่ทำหน้าที่ด้านนี้ไม่ได้จบมาทางบัญชีโดยตรงแต่ต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้   บางแห่งครูที่เคยทำหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินหรือเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับการพิจารณาย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งที่หน่วยงานใหม่ ทำให้บางโรงต้องจัดหาคนใหม่มาทำหน้าที่แทนจึงทำให้ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเท่าที่ควร     
 
                    ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ จะต้องให้ความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ จึงได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทางอิเลคทรอนิกส์ (e-GP)ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุโรงเรียน ๆ ละ 2 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ส่งวิทยากรมาเพื่อให้ความรู้แก่ครู สพม.25 ในครั้งนี้ การอบรมใช้เวลา 2 วัน คือวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2556  ผอ.สพม.25 กล่าวในที่สุด
 
ที่มา: