ฝางวิทยายนจัดอบรม "การคิดกับการพัฒนาข้อสอบเชิงการคิดวิเคราะห์สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21"


เมื่อ [2013-03-26 14:54:19]
                   เช้าวันนี้ (26 มี.ค.56) ที่โรงเรียนฝางวิทยายน อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มอบหมายให้นายทวีศิลป์ สารแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบร"โครงการคิดกับการพัฒนาข้อสอบเชิงการคิดวิเคราะห์สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21" ซึ่งดำเนินการจัดอบรมโดยโรงเรียนฝางวิทยายน โดยมีข้าราชการครูจากโรงเรียนฝางวิทยายน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 และโรงเรียนป่าหวายวิทยายน เข้ารับการอบรมครั้งนี้     วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อบรมระหว่างวันที่ 26 -27 มีนาคม 2556
 
                นายประวิทย์ กาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน และประธานสหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการอบรม กล่าวว่า หลังการอบรมผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีการออกข้อสอบที่ได้มาตรฐานในทุก ๆ ด้าน สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป
 
ที่มา: