สพม.25 ออกทีวีช่อง 11 แจงแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา


เมื่อ [2013-05-30 12:05:17]


เมื่อเวลา 08.30 -08.45 น. วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี ผอ.สพม.25 ได้ร่วมรายการอีสานวันนี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ขอนแก่น เพื่อชี้แจงถึงแนวทาง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด สพม.25 ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ โดย ผอ.สพม.25 กล่าวว่า สพม.25 ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นอย่างมาก เพราะเรื่องนี้ถือเป้นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และเป็นวาระแห่งชาติ ประกอบกับจังหวัดขอนแก่นโดยการนำของนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ก็ได้ประกาศเป็นระเบียบวาระของจังหวัดขอนแก่น "จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด" ซึ่งที่ผ่านมา สพม.25 ได้มอบนโยบายนี้ให้กับโรงเรียทุกโรงดำเนินการเสมอมาอยู่แล้ว และโรงเรียนทุกโรงก็ให้ความร่วมมือด้วยดีมาตลอด พร้อมนี้ย้ำว่าขอความร่วมมือผู้ปกครอง ชุมชน ได้ให้ความสำคัญและร่วมมือกับทางโรงเรียน ในการร่วมมือกันสอดส่องพฤติกรรมของเด็กในชุมชน และบุตรหลานตน เพื่อร่วมกันป้องกันและทำให้ปัญหายาเสพติดลดน้อยลง หรือหมดไป ฝากให้ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรง ได้ทำห้องเรียนทุกห้องให้เป็นสีขาว เพื่อจะได้เป็นสถานศึกษาสีขาวร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อไป

ประภาส  วินิจสิริ/ข่าว

ที่มา: