จตุรมิตรฯจัดค่ายคนดีของแผ่นดินปลูกจิตสำนึก นร.ป้องกันการทุจริต


เมื่อ [2013-08-14 15:22:23]

นายสมใจ  วิเศษทักษิณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร  เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561)  โดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ภายในปี 2561  ซึ่งจะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบใน 3  ประเด็นหลัก คือ

     1.การพัฒนาคุณภาพ  มาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย

     2.เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

     3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและจัดการศึกษา

ทั้งนี้  ได้กำหนดกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบไว้ 4  ประการ  คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่  การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่   และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่   สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลที่มุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนด้านความสามารถทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กำหนดจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดเน้นช่วงชั้น  และคุณลักษณะตามหลักสูตร  และจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"  หรือที่รู้จักกันในนาม "โรงเรียนสุจริต"    เพื่อให้การนำนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนไปสู่การปฏิบัติ  มีความชัดเจนในเรื่องของการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องและเป็นแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติงาน  โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์   ดังนั้นโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร  จึงได้นำโครงการ "โรงเรียนสุจริต"  มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  โดยใช้รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อปลูกจิตสำนึกสุจริต  ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่โรงงเรียนจักได้จัดให้มีขึ้นร่วมกัน  คือ การดำเนินโครงการค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"  ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"  ขึ้น  ระหว่างวันที่  14 - 16  สิงหาคม  2556    โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น   โดยทางโรงงเรียนได้รับเกียรติจากนายนพภา  นิสสัยพันธุ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายดังกล่าว

          นายสมใจ  วิเศษทักษิณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร  กล่าวต่อว่า  การจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้  ครู  และนักเรียนโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารทั้งหมดจะได้กระทำกิจกรรมค่ายฐานความรู้ร่วมกัน  โดยมีฐานความรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม และธรรมาภิบาล  จำนวน 8  ฐานการเรียนรู้ และเมื่อทุกคนได้ผ่านกระบวนการนี้แล้ว จะมีการประเมินผลและติดตามผลเป็นระยะ ๆ  เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารทุกคน เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ มีจิตสำนึกรักความสุจริต  มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

 

ประภาส  วินิจสิริ  ประชาสัมพันธ์ สพม.25 /รายงาน

ดูรายละเอียดทั้งหมด https://www.facebook.com/media/set/?set=a.286425148161966.1073741940.159300084207807&type=3&uploaded=55#!/media/set/?set=a.286425148161966.1073741940.159300084207807&type=3

ที่มา: