ผอ.สพม.25 เปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึกย่อยหนองเรือวิทยา


เมื่อ [2013-08-21 16:35:05]

(วันที่ 20 สิงหาคม 2556 ) ที่หอประชุมโรงเรียนหนองเรือวิทยา อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้ร่วมกันจัดให้มีพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีนายรังสรรค์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ทำการฝึกระหว่างวันที่ 19 - 29 สิงหาคม 2556 โดยมีนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนในสหวิทยาเขตเวียงเรือคำ จำนวน 530 นาย เข้ารับการฝึกในครั้งนี้

นายรังสรรค์  เถื่อนนาดี  ผอ.สพม.25  ได้กล่าวกับนักศึกษาวิชาทหาร  ความตอนหนึ่งว่า "การที่ทุกคนสมัครเข้ามาเป็นนักศึกษาวิชาทหาร  เพื่อเรียนรู้วิชาทหาร  และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างทหารนั้น  ทุกคนจะต้องมีความพร้อม  ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ  เพื่อที่จะรับการฝึกสอนทั้งภาคทฤษฎี  และ ภาคปฏิบัติ  ตามหลักสูตรการฝึกที่กำหนด  นักศึกษาวิชาทหาร  จะต้องยึดมั่นในระเบียบ  วินัย  และแบบธรรมเนียมทหาร  อย่างเคร่งครัด  จงมีความรัก  ความสามัคคีในหมู่คณะ  ตามแนวพระราชดำรัส  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในเรื่องรู้รัก สามัคคี  และการที่นักศึกษาวิชาทหาร  ได้กล่าวคำปฏิญาณตนนั้นเปรียบเสมือนคำมั่นสัญญา  ที่นักศึกษาวิชาทหาร  ทุกคน  จะต้องยึดถือและปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ท่านทั้งหลายจะเป็นนักศึกษาวิชาทหาร  ที่มีคุณภาพ  ทั้งด้านการฝึกศึกษา  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี  และเป็นที่ชื่นชม  ของผู้ที่ได้พบเห็น  รวมทั้งเป็นกำลังของชาติที่เข้มแข็ง  สืบไป"

ประภาส  วินิจสิริ  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  สพม.25/ข่าว
ขอขอบคุณภาพจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองเรือวิทยา  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.288847311253083.1073741944.159300084207807&type=3&uploaded=39#!/media/set/?set=a.288847311253083.1073741944.159300084207807&type=3

 

ที่มา: