สพม.25 จัดอบรมการสร้างข้อสอบมาตรฐานกลุ่มการงานอาชีพ


เมื่อ [2013-09-09 14:48:10]

               เช้าวันนี้(9 กันยายน 2556) ที่หอประชุม2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาชุดเครื่องมือวัดและประเมินผล" ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในส่วนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมีข้าราชการครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ การประชุมกำหนดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2556 โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการนำของ ผศ.ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง และคณะ

             นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ผอ.สพม.25) กล่าวว่า การจัดประชุมอบรมปฏิบัติการการพัฒนาชุดเครื่องมือวัดและประเมินผล ครั้งนี้ สพม.25 ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นในทุก ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (โอเน็ต) โดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของ สพฐ. และสทศ. โดยในปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา สพม.25 ได้ตั้งเป้าในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระ ๆ ละ 8 คะแนน ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่ก็สามารถทำได้ ในปีการศึกษา 2556 นี้ สพม.25 ได้ตั้งเป้าไว้ว่าทุกวิชาต้องมีคะแนนผลการทดสอบสูงขึ้นอย่างน้อย 5 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดสอบในปีที่ผ่านมา

                    ผอ.สพม.25 กล่าวต่ออีกว่า ปัญหาหนึ่งที่เราพบว่าการยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (โอเน็ต) เด็กนักเรียนทำข้อสอบไม่ค่อยได้เนื่องจากว่าเด็กไม่คุ้นเคยกับข้อสอบ ซึ่งคือเครื่องมือวัดและประเมินผล ดังนั้น สพม.25 จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาชุดเครื่องมือวัดและประเมินผล(แนวข้อสอบ) ที่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นแบบทดสอบกลางของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ที่ทุกคนช่วยกันพัฒนาขึ้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คอยให้คำแนะนำช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา สำหรับข้อสอบแต่ละข้อที่คณะครูของแต่ละกลุ่มสาระช่วยกันพัฒนาขึ้นครั้งนี้ สพม.25 จะนำข้อสอบที่ได้ไปทดลอง(Try Out) หาค่าประสิทธิภาพกับกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มสาระ ๆ ประมาณ 120 คน จากโรงเรียนนอกสังกัด เช่น สพม.20 (อุดรธานี) หรือ สพม.24 (กาฬสินธุ์) เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อสอบกลางที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ในการที่โรงเรียนต่าง ๆ จะได้นำไปเลือกใช้ต่อไป

ประภาส  วินิจสิริ  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ / ข่าว
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.295451207259360.1073741964.159300084207807&type=3&uploaded=68#!/media/set/?set=a.295451207259360.1073741964.159300084207807&type=3

ที่มา: