ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา สพม.25

นายลิขิต เพชรผล
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนกัลยาณวัตร

นายวิรัช เจริญเชื้อ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

นายวิชัย ศรีสัตย์รสนา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน


นายวีระเดช ซาตา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนขามแก่นนคร

นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนนครขอนแก่น

ดร. จินตนา ศรีสารคาม
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น

นายอารมณ์ ศรีเชียงสา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2
(สมาน สุเมโธ)

นายวิชัย อ่อนเบ้า
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์

ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น

ดร. มนพมนตรี สกลศิลป์ศิริ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา

นายสมพล จันทร์แดง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์

นายสมศักดิ์ พลเดช
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2

นางประดับศรี หุ่นทอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย

นายบัณฑูรย์ ชุมแวงวาปี
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน3

นายอินทร กิตติก้อง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสีหราชเดโชชัย
     

นายประวิทย์ กาสา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนฝางวิทยายน

นายสุรกฤษณ์ คำปิตา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนป่าหวายวิทยายน

นายยุทธศาสตร์ กงเพชร
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนบ้านไผ่ (ขก.5)

นายสุรพล สุวรรณชาติ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม


ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา

นายอภิชาติ อุ่นเกิด
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม   

นายอุดม ประมะคัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านแฮดศึกษาผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
     

นายธนัท ไชยทิพย์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนมัญจาศึกษา


นายศราวุธ รู้ปัญญา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม


นายสงกรานต์ อุดทารุณ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์


นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก

นายสุภาพ ผิวขาว
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนคำแคนวิทยาคม

นายจิรโรจน์ ร้อยดาพันธ์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์
     
 
 

นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนชนบทศึกษา


ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ
     
 
 

นายสุพจน์ แสงสุข
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา

นายสุนันท์ คำจันทร์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
     

นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา


นายสมควร ไกรพน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนภูผาม่าน
     
 
 

นายวาสนา ไชยศึก
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนพล

นายบุญหนา บัวนาค
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนโนนข่าวิทยา

นายมานิตย์ ก้อนแก้ว
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนพลพัฒนศึกษา
 

นายสุริยา ทองบุญมา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์

 
 
 

นายสวัสดิ์ แก้วชนะ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา

นายสมนึก เรื่องลือ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนไตรคามวิทยา

นายเปลี่ยน จงเทพ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา


นายมนตรี ถ้ำหิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา
 
     
 
 

นายเฉลิมพล นามมนตรี
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม

นายวุฒิชัย แสงสุดตา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร
     
 
 


นายภูวดล หมื่นสีพรม
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา


นายสมเกียรติ หาแก้ว
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม

นายทรงศักดิ์ หิรัญเกิด
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน
     
 
 

นายสุรเชษฐ์ รูปต่ำ

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม

นายสุธรรม โพธิ์งาม
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา
     
 
 

นายวทัญญู ภูชาดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนน้ำพองศึกษา

นายวิชิต พลบำรุง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนน้ำพองศึกษารัชมังคลาภิเษก

นายเรืองยศ แวดล้อม
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม


นายวสิทธิ์ วรรณพงศ์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

นายชูเดช แก้วดวง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลำน้ำพอง

นายโกเมธ พิมพ์เบ้าธรรม
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา


นายคมสันต์ ชุมอภัย
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนดงมันพิทยาคม
 
     
 
 

นายบวร ใจป้ำ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

นายธนชัย ศรีโพธิ์ชัย
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนดงบังวิทยายน
     
 
 

นายสมยศ รัตนถา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

นางณัฏฐพร ชินบุตร
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนยางคำพิทยาคม

นายวิทยา บัวพัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
     
 
 

นายวรี สุโพธิ์ชัย
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม

นายมนูญ ถาวรรัตน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม


นายบัญชา ห้าวหาญ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม
     
 
 

นายธำรง ชื่นนิรันดร์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนชุมแพศึกษา

นายพิทักษ์ เอ็นดู
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนชุมแพพิทยาคม

นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนขัวเรียงศึกษา

นายวิทยา ร้อยดี
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนชุมแพวิทยายน

นายสุรสิทธิ์ บุญครอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร

นายสมใจ วิเศษทักษิณ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร

     
 
 

นายวีระพงษ์ ไชยรา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

โรงเรียนหนองเรือวิทยา

นายไกศิษฎ์ เปลรินทร์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนจระเข้วิทยายน

นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา
     
 
 

นายโสภณ มาตราสงคราม
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

นายสมนึก ทองคำ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม

นายวสันต์ ลาจันทึก
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
     

นายนิคม จำปานิล
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม


นายศุภกิจ สานุสัตย์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม
     
 
 

นายนิพล เทศน้อย
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนนาจานศึกษา

นายสันติ พรมขันธ์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา

นางสุดสวาท ประไพเพชร
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนซำยางวิทยายนผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนผาขามวิทยายน
 
     
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร.[043-244389] โทรสาร.[043-244412 fax]
MSN/E-mail : patsri2411@hotmail.com หรือ kksm25@hotmail.com