รายงานการพัฒนาแบบ
ฝึกเสริมทักษะวิทยา
ศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยา
ศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โดย...นางสาวไพร
รัตน์ จันทร์ประทัด
[คลิกดูบทคัดย่อ]
การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน รายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(อ22101) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่ เรียนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านภาษาอัง
กฤษเพื่่อความเข้าใจ
โดย...นางสาวรสสุคนธ์
พรมมา [คลิกดูบทคัดย่อ]
การพัฒนาแบบฝึกเสริม
ทักษะการอ่านภาษาอัง
กฤษเพื่อความเข้าใจ
จากนิทาน (Tales) ราย
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ ส าหรับนัก
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย...นางสาวปิยวรรณ พันจักร [คลิกดูบทคัดย่อ]
รายงานการพัฒนาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 เรื่องสิ่งมีชีวิตกับกระ
บวนการดำรงชีวิตโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
[คลิกดูบทคัดย่อ]

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน รายวิชาคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม 5 ของนักเรียนชั้นมัธ
ยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบ
ฝึกร่วมกับวิธีการสอนแบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD โดย... นางสุกัญญา ช่างผัส [คลิกดูบทคัดย่อ]

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาคณิต
ศาสตร์พื้นฐานโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง
ระบบจำนวนเต็ม ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย...
นางสาวสมร ป้องจันทร์
[คลิกดูบทคัดย่อ]
การพัฒนากิจกรรมการเรียน
รู้คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วน
สัดส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 2ด้วยวิธีการเรียน
รู้โดยใช้ ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning) โดย....นายสินธุวา  โสภะ
สุนทร [คลิกดูบทคัดย่อ]
ผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)
เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยา
ศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย...นางสาวพัชรวีร์ นามพิกุล [คลิกดูบทคัดย่อ]
การพัฒนากิจกรรมการเรียน
รู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่5เรื่องฟังก์ชันเอกซ์
โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอ
การิทึมตามแนวคิดทฤษฎี
คอน สตรัคติวิสต์ โดย..ชลกร
เสริฐสม [คลิกดูบทคัดย่อ]
รายงานการพัฒนาแบบฝึก
เสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง
แคลคูลัสเบื้องต้น รายวิชา
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัส
วิชา ค 33202 สำหรับนัก
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนหนองเรือวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึก
ษามัธยมศึกษา เขต 25
โดย...นางสาวกรรณิกา
น้อยใย [คลิกดูบทคัดย่อ]
[แผนการจัดการเรียนรู้]
     
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9