การพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
โครงงาน เรื่อง เสียงและ
ระดับความเข้ม ของเสียง 
| วิชา ว30203 ฟิสิกส์เพิ่ม
เติม 3 สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย...นายปิยวุฒิ พรม
ภักดี [คลิกดูบทคัดย่อ]

รายงานการพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้โครง
งานคอมพิวเตอร์ ราย
วิชาเทคโนโลยี รหัส
วิชา ง 23102  สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึก
ษาปีที่ 3 โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม โดย....
นางสาวฐปนีย์ดา 
สัมฤทธิ์รินทร์
[คลิกดูบทคัดย่อ]
รายงานการพัฒนาการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดการจัด
การเรียนรู้ เรื่อง การ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ประกอบกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย...นายจักรพงษ์ 
แผ่นทอง
[คลิกดูบทคัดย่อ]
รายงานการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและทักษะการ
แก้โจทย์ปัญหาวิชา
ฟิสิกส์ เรื่อง การ
เคลื่อนที่แนวตรงและ
การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
โดยใช้รูปแบบการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้
(5Es) ร่วมกับเทคนิค
การแก้ปัญหาของโพล
ยาโดย...นางสาวมน
สิชา  โคตรตาแสง
[คลิกดูบทคัดย่อ]

การพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง สมดุล
เคมี
ของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แบบ วัฏจักรการเรียนรู้ 7
ขั้น โดย..นางนริสรา  จัน
ทราศรี [คลิกดูบทคัดย่อ]

รายงานการพัฒนา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง โมเมนตัมและการ
ชน รายวิชาฟิสิกส์ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย... นางสาวพิมล
วรรณ พลสิงห์
[คลิกดูบทคัดย่อ]

ผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกับวิธีการ
สอน แบบร่วมมือกันเรียน
รู้ เทคนิค STADรายวิชา
เคมีเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึก
ษาปีที่ 6 เรื่อง เคมีอินทรีย์ 
โดย...นายอภิวัฒน์ 
ศรีกัณหา[คลิกดูบทคัดย่อ]

รายงานผลการจัดกิจ
กรรมการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม เรื่อง ล าดับ
และอนุกรม รายวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค32102 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนครขอนแก่น.
โดย.นางบุหลัน ถาวิเศษ
[คลิกดูบทคัดย่อ]

การใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง
ความปลอดภัยในชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเขาสวนกวาง
วิทยานุกูล  โดย..นาย
จักรภัทร   ชาบุญมี
[คลิกดูบทคัดย่อ]

รูปแบบการจัดการเรียน
รู้รายวิชา ส31103 ประวัติ
ศาสตร์ไทยของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้อง
ถิ่น โดย...นางสาวกฤษณา
วรรณทิพย์
[คลิกดูบทคัดย่อ]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียน
รู้รายวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง แรงและการเคลื่อน
ที่ ของนักเรียนชั้นมัธ
ยมศึกษาปีที่ 3 โดย...
นายนิกร สีกวนชา
[คลิกดูบทคัดย่อ]
รายงานผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ราย
วิชาเคมี 3 ว30223 เรือง
สมดุลเคมีโดยใช้รูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบสืบเสาะหาความรู้
(Inquiry Method : 5E)
และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั8นมัธยม
ศึกษาปี ที 5 โดย...นาย
เอนก สุดใด
[คลิกดูบทคัดย่อ]
การพัฒนาการเรียนรู้
รายวิชาฟิสิกส์ เรื่องฟิ
สิกส์อะตอม ของนัก
เรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โดยใช้กระบวน
การสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับแบบฝึกทักษะ
ตามกระบวนการแก้
ปัญหาแบบโพลยา
โดย... นายถนอมศักดิ์
เพียเอีย[คลิกดูบทคัดย่อ]
การพัฒนาผลสัม
ฤทธิ์ทางการเรียน
วิชา อ22102 ภาษา
อังกฤษพื้นฐาน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึก
ษาปีที่ 2โดยใช้ชุด
การสอนภาษาอังกฤษ
โดย...นางลักขณา 
บุบผา[คลิกดูบทคัดย่อ]

รายงานผลการจัดกิจ
กรรมการเรียนรู้รายวิชา
เคมี 1 ว30221  เรื่องอะ
ตอมและตารางธาตุด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) สำ
หรับนักเรียน ชั้นมัธ
ยมศึกษาปีที่ 4 โดย...
นางสาวอรวรรณ
สุวรรณเพ็ง
[คลิกดูบทคัดย่อ]

   
   
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15