การพัฒนาชุดกิจกรรม
รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง
โมเมนตัม และการชน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 4 โดย... นางสาว
ภัทรวดี นามวงษ์
[คลิกดูบทคัดย่อ]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง พันธะเคมี ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 4 โดย...นางสาว
กุลธิดา ทีน้อย
[คลิกดูบทคัดย่อ]
รายงานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้
7 ขั้น โดยใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะวิชาเคมี เรื่อง กรด-
เบสกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 5 โดย...นายสุชาติ ธาตุบุรมย์ [คลิกดูบทคัดย่อ]
รายงานการพัฒนาชุดกิจ
กรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ เรื่อง ร่างกายของ
เรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยา
ศาสตร์ โดย...นางสาวกานต์ ธิยาภรณ์ พันมุณี
[คลิกดูบทคัดย่อ]
รายงานการพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์เชิง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  4 โดย...นางมาริสา
ศรีหาญ [คลิกดูบทคัดย่อ]
รายงานผลการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ 5ขั้น (5Es) ร่วมกับบท
เรียนสำเร็จรูป เรื่อง ยีนและ
โครโมโซม โดย...นางสาว
ปัญชลิดา โสหา
[คลิกดูบทคัดย่อ]
การพัฒนากระบวนการ
บริหารงานบุคคลบนฐาน
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้าง
เสริมสมรรถนะ และการ
จัดการเรียนการสอนสู่
ผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง
โดย...นางเบจลักษณ์ ไกรศรีวรรณ [คลิกดูบทคัดย่อ]
การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึก
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจโดยใช้
สตอรีแกรมมาร่วมกับหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย..
นางนันทนา ภาโนชิต
[คลิกดูบทคัดย่อ]
รายงานผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงโดยใช้เอกสารประ
กอบการเรียนและรูปแบบ
การเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)
โดย...ว่าท ร.ท.สมศักดิ์  ผิวผ่อง [คลิกดูบทคัดย่อ]
ผลการจัดการเรียนการสอน
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ 5Es  บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์
edmodo.com ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
ขามแก่นนคร โดย...
นางปริยากร  ศรีวงษา
[คลิกดูบทคัดย่อ]
     
หน้า : 1 2 3 4 5