แบบฝึกทักษะภาษาอัง
กฤษด้วยวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบ SQ4R ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม
ที่ 1 เรื่อง A Special
Christmas Present
โดย...นายตระกูล
เสนานอก
[คลิกดูบทคัดย่อ]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนและการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ ของนัก
เรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนครขอนแก่น โดยใช้รูปแบบการสอน
4MAT รายวิชาภาษาไทย
พื้นฐาน ท22102 โดย..นาง
สาวจิราลักษณ์  ถุงออด
[คลิกดูบทคัดย่อ]

การพัฒนาแผนการจัด
การเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ 1
เรื่อง แรง และกฎการ
เคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E)ร่วมกับการ
แก้โจทย์ปัญหาตามแนว
คิดของโพลยา โดย...
นายวิเชียร พรมศรี
[คลิกดูบทคัดย่อ]
ชุดกิจกรรมการเรียน
รู้ เรื่อง อะตอมและตา
รางธาตุวิชาเคมี ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย...นางสาวสิริญญา
บาลธนะจักร์ [คลิกดูผลงาน]

รายงานการพัฒนากิจ
กรรมการเรียนการสอน
เรื่อง การใช้งานโปร
แกรม Excel 2013
โดยใช้บทเรียนคอม
พิวเตอร์ช่วยสอน โดย...
นางน้ำอ้อย กาญจนเส็ง
[คลิกดูบทคัดย่อ]

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้
(7E)โดย...นางสาวชวาลา
น้อยหมากหญ้า
[คลิกดูผลงาน]
บทความทางวิชาการ :
สังฆทานกับสังคมไทย
โดย...นายสุพัฒน์
ศรีกงพาน
[คลิกดูบทความ]
การพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
 เรื่อง ผลงานของบุคคล
สำคัญในการสร้างสรรค์
ชาติไทย โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการ
สืบเสาะหาความรู้ (5Es)
โดย...ว่าที่ ร.ท.กฤตชัย  ชุมแสง[คลิกดูบทคัดย่อ]

รายงานการพัฒนาชุด
การสอน  กิจกรรมแนะ
แนว  ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โดย...นางสุพรรณี
พลศรีพิมพ์
[คลิกดูบทคัดย่อ]

การพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ เรื่องสารซีว
โมเลกุล ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้
การจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบบันได 5 ชั้น (Big
Five Learning) โดย...
นางสาววัชรา หงษ์เวียง
[คลิกดูบทคัดย่อ]

   
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13