การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนและทักษะชีวิต
รายวิชาสังคมศึกษา 2
โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกับเทคนิคคำ
ถาม R-C-A ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โดย
นายมนตรี กรมทำมา
[คลิกดูบทคัดย่อ]
รายงานการพัฒนา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง โมเมนตัมและการ
ชน รายวิชาฟิสิกส์ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย... นางสาวพิมล
วรรณ พลสิงห์
[คลิกดูบทคัดย่อ]
รายงานผลการประเมิน
โครงการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประ
ถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
โดย...นายอนุศาสตร์
สอนศิลพงศ์ ผู้อำนวยการ
เขตพื้นที่การศึกษาประ
ถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
[คลิกดูบทคัดย่อ]
รายงานผลการจัดกิจ
กรรมการเรียนรู้รายวิชา
เคมี 1 ว30221  เรื่องอะ
ตอมและตารางธาตุด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) สำ
หรับนักเรียน ชั้นมัธ
ยมศึกษาปีที่ 4 โดย...
นางสาวอรวรรณ
สุวรรณเพ็ง
[คลิกดูบทคัดย่อ]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-Book) รายวิชา
ส32101 ตามรูปแบบการ
สอน 5Es สำหรับชั้นมัธ
ยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
ชุมแพศึกษา อำเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น
[คลิกดูบทคัดย่อ]
การพัฒนาชุดฝึกกิจ
กรรมการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในตนเอง ด้วยกระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์ สำหรับนัก
เรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนชุมแพ
ศึกษา อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
[คลิกดูบทคัดย่อ]

การพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
โครงงาน เรื่อง เสียงและ
ระดับความเข้ม ของเสียง 
| วิชา ว30203 ฟิสิกส์เพิ่ม
เติม 3 สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย...นายปิยวุฒิ พรม
ภักดี [คลิกดูบทคัดย่อ]

รายงานการพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้โครง
งานคอมพิวเตอร์ ราย
วิชาเทคโนโลยี รหัส
วิชา ง 23102  สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึก
ษาปีที่ 3 โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม โดย....
นางสาวฐปนีย์ดา 
สัมฤทธิ์รินทร์
[คลิกดูบทคัดย่อ]
รายงานการพัฒนาการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดการจัด
การเรียนรู้ เรื่อง การ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ประกอบกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย...นายจักรพงษ์ 
แผ่นทอง
[คลิกดูบทคัดย่อ]
รายงานการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและทักษะการ
แก้โจทย์ปัญหาวิชา
ฟิสิกส์ เรื่อง การ
เคลื่อนที่แนวตรงและ
การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
โดยใช้รูปแบบการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้
(5Es) ร่วมกับเทคนิค
การแก้ปัญหาของโพล
ยาโดย...นางสาวมน
สิชา  โคตรตาแสง
[คลิกดูบทคัดย่อ]

การพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง สมดุล
เคมี
ของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แบบ วัฏจักรการเรียนรู้ 7
ขั้น โดย..นางนริสรา  จัน
ทราศรี [คลิกดูบทคัดย่อ]

   
   
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15