การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเลี้ยงไส้เดือนดิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒน
ธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย... นายสุรเดช เจริญสว่าง[คลิกดูบทคัดย่อ]
ผลการใช้บทเรียนสำเร็จ
รูป กลุ่มสาระการเรียน
รู้การงานอาชีพและเทค
โนโลยี (งานเกษตร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุด การขยายพันธุ์พืช
โดย...นาย สมควร ฐานะ
[คลิกดูบทคัดย่อ]
รายงานการใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน เรื่อง
สนุกสนานอ่าน เขียน
โน้ตเพลงและบรรเลง
ดนตรี สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขามแก่นนคร
สำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 โดย..นายนฤดลท์
ศรีแก้วทุม [คลิกดูบทคัดย่อ]
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านจับใจความ
จากบทร้อยกรองของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น โดย...
นางบัวสุวรรณ โสภา
[คลิกดูบทคัดย่อ]
รายงานผลการใช้ชุด
กิจกรรมแนะแนว หน่วย
การเรียนรู้ รู้ตน รู้งาน
สานฝันสู่อาชีพ เพื่อ
พัฒนาทักษะการตัดสิน
ใจวางแผนเลือกศึกษาต่อ และอาชีพ ของชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3 โดย...นาง
สุพรรณี แก่นบุดดี
[คลิกดูบทคัดย่อ]
การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธี
การเรียนรู้โดยใช้วัฏจักร
การเรียนรู้แบบ 7E (7-E
Learning Cycle) โดย...
นฤมล  ไสยสาลี
[คลิกดูบทคัดย่อ]

ผลการพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาทางคณิต
ศาสตร์ เรื่อง  การหารร่วม
มากและการคูณร่วมน้อย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดย
ใช้กิจกรรมการเรียน
รู้แบบสืบเสาะหาความรู้
5Es. กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดย..ปณิชา  พัฒนานนท์
[คลิกดูบทคัดย่อ]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒน
ธรรม  โดยใช้แบบฝึก
ทักษะ เรื่องเศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น ระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่1 โดย..นางพิช
ญากานต์  วาทโยธา
[คลิกดูบทคัดย่อ]

การพัฒนาทักษะชีวิต
ด้านการตระหนักรู้และ
เห็นคุณค่าของตนเอง
และผู้อื่นของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยใช้เทคนิคคำถาม
R-C-A โดย...นางสาว
อรทัย บุตรหมื่น
[คลิกดูบทคัดย่อ]
การพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้วิชาเคมี
เรื่อง กรด – เบส ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วย
วิธีการเรียนรู้โดยใช้
วัฏจักรการเรียนรู้ แบบ
7E (7-E Learning
Cycle) โดยนางปาริชาติ
พลบำรุง[คลิกดูบทคัดย่อ]

การพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้วิชาวิทยา
ศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆ
ในร่างกายมนุษย์และ
สัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ด้วยวิธีการเรียนรู้โดย
ใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ
7E (7-E Learning Cycle)
โดย.นางสมหวัง เสือโคร่ง
[คลิกดูบทคัดย่อ]

การพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้วิชาภาษา
ไทย สาระที่ 4 หลักการ
ใช้ ภาษาไทย ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3โดยใช้กระ
บวนการเรียนรู้ 5 ขั้น
(5 STEPs) โดย..วยุรี
วงศ์สมศรี
[คลิกดูบทคัดย่อ]
รายงานการพัฒนา
การเรียนรู้โดยใช้ชุด
การจัดการเรียนรู้ เรื่อง
การพัฒนางานเขียน
เชิงสร้างสรรค์ ประกอบ
กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ขั้นตอนของ Guilford
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย...นายพิเชษฐ์  ใจ
ชัยภูมิ [คลิกดูบทคัดย่อ]
[ชุดการจัดการเรียนรู้]
การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนด้วยกระบวน
การเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน (QSCCS) โดยใช้ Google App for Education เรื่อง
การติดต่อสื่อสารทางอิน
เทอร์เน็ต ระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 6 โดย...นาย
วิทยากร ยาสิงห์ทอง
[คลิกดูบทคัดย่อ]
รายงานการพัฒนาแบบ
ฝึกเสริมทักษะวิทยา
ศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยา
ศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โดย...นางสาวไพร
รัตน์ จันทร์ประทัด
[คลิกดูบทคัดย่อ]
การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน รายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(อ22101) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่ เรียนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านภาษาอัง
กฤษเพื่่อความเข้าใจ
โดย...นางสาวรสสุคนธ์
พรมมา [คลิกดูบทคัดย่อ]
การพัฒนาแบบฝึกเสริม
ทักษะการอ่านภาษาอัง
กฤษเพื่อความเข้าใจ
จากนิทาน (Tales) ราย
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ ส าหรับนัก
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย...นางสาวปิยวรรณ พันจักร [คลิกดูบทคัดย่อ]
รายงานการพัฒนาผลสัม
ฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความพึงพอใจของนัก
เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 เรื่องสิ่งมีชีวิตกับกระ
บวนการดำรงชีวิตโดย
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียน
รู้ [คลิกดูบทคัดย่อ]
     
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10