@ Financial and Assets SESAO 25 : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพม.25 
ระเบียบพัสดุ
ราคากลาง
รายการจัดซื้อจัดจ้าง
งบเงินอุดหนุน
สรุปการเบิกจ่ายแต่ละเดือน
เงินยืมโครงการต่างๆ
ผลงานกลุ่มบริหารการเงินฯ
ระบบสารสนเทศการเงิน
     ระบบเงินเดือนข้าราชการ
     ระบบเงินเดือน ขรก. บำนาญ
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
:: รายละเอียดการเบิกจ่าย | ค่าเช่าบ้าน | การศึกษาบุตร | ค่ารักษาพยาบาล |
รายละเอียดการเบิกค่าการศึกษาบุตร เดือน มีนาคม 2560 อังคาร ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2560
รายละเอียดการเบิกค่าเช่าบ้าน เดือน มีนาคม 2560 อังคาร ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2560
รายละเอียดการเบิกค่ารักษาพยาบาล เดือน มีนาคม 2560 อังคาร ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2560
:: การจัดซื้อ-จัดจ้าง
:: หนังสือราชการ สพม.25
   :

         

| โดย สุทัสน์ รัตนพลที   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ | ผู้ดูแลระบบ |
Copyright © 2016 Financial and Assets SESAO 25. All rights reserved