@ Financial and Assets SESAO 25 : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพม.25 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารการเงินฯ : Hot Update!!
ขั้นตอนการฝาก/ถอนคืนเงินประกันสัญญา อังคาร ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559
ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร อังคาร ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559
ประชาสัมพันธ์เรื่องเงินค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559
แจ้งอนุมัติเงินงวดค่าปรับปรุงซ่อมแซม 13 โรงเรียน ศุกร์ ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
แบบหนังสือค้ำประกัน หลักประกันสัญญา พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559

 บริการของเรา    ผลงานของเรา    กิจกรรมของเรา
    
         

| กิจกรรม | ผลงานของเรา | เอกสารการเงิน | บุคลากรในกลุ่ม | ติดต่อสอบถาม | ผู้ดูแลระบบ |
Copyright © 2016 Financial and Assets SESAO 25. All rights reserved