@ Financial and Assets SESAO 25 : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพม.25 
ระเบียบพัสดุ
ราคากลาง
รายการจัดซื้อจัดจ้าง
งบเงินอุดหนุน
สรุปการเบิกจ่ายแต่ละเดือน
เงินยืมโครงการต่างๆ
ผลงานกลุ่มบริหารการเงินฯ
ระบบสารสนเทศการเงิน
     ระบบเงินเดือนข้าราชการ
     ระบบเงินเดือน ขรก. บำนาญ
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
สำเนาสัญญาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ปี 2561 พร้อมใบตรวจรับและคำสั่ง จันทร์ ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธี e-Bidding พุธ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
แผนจัดซื้อจัดจ้าง พุธ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
เชิญประชุมกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ 2561 จันทร์ ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
:: รายละเอียดการเบิกจ่าย | ค่าเช่าบ้าน | การศึกษาบุตร | ค่ารักษาพยาบาล |
เงินอุดหนุน ปี2561 เสาร์ ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
โครงการเรียนรวม ปี 2561 พุธ ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
ครูครบวงจร โอนครั้งที่ 11 ศุกร์ ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
ครูครบวงจร โอนครั้งที่ 10 ศุกร์ ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
โอนครูครบวงจรครั้งที่ 9 จันทร์ ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
:: งบประมาณ อื่นๆ<<
แจ้งอนุมัติเงินงวด พุธ ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ศุกร์ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสุจริต ศุกร์ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือน ศุกร์ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ 6 เดือน ศุกร์ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ศุกร์ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาเรียนรวม ศุกร์ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ศุกร์ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
ค่าเดินทางในการแข่งขันโต้วาที ศุกร์ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
ค่าใช้จ่ายขยายผล DLIT ศุกร์ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560

         

| โดย สุทัสน์ รัตนพลที   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ | ผู้ดูแลระบบ |
Copyright © 2016 Financial and Assets SESAO 25. All rights reserved