| กลับหน้าหลัก | สพม.25 ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายความร่วมมือการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ
วันนี้ 12 กันยายน 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สนองนโยบายรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการมีงานทำขึ้น นายนพภา นิสสัยพันธุ์ รองผู้อำนวยการ สพม.25 ประธานการจัดงานฯ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในโครงการฯ ดังนี้ 1. เพื่อสร้างเครือข่าย ความร่วมมือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำและข้อมูลสารสนเทศด้านอาชีพและแหล่งเรียนรู้ด้านสถานที่และบุคคล 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการมีงานทำ ตามรูปแบบ การจัดทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะงานทักษะอาชีพ และ3. เพื่อพัฒนาครูผู้นิเทศเป็นพี่เลี้ยงนิเทศช่วยเหลือมาทำการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ โดย สพม.25 ได้มีการขับเคลื่อนไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพการบิหารการจัดการศึกษาภายใต้เสี่ยวโมเดล(SIAO MODEL) ซึ่งคลอบคลุมทั้ง 84 โรงเรียนในสังกัด ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม <<          

บริหารจัดการภาพกิจกรรม :: ระบบโดย นายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ