| กลับหน้าหลัก | สพฐ. และสพม.25 ขอนแก่น จัดประชุมนักวางแผนทั่วประเทศ ที่จังหวัดขอนแก่น
วันนี้(13 กันยายน 2561) ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมด้วยนายจักราวุธ สอนโกษา รองผู้อำนวยการ สพม.25 ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และกล่าวต้อนรับคณะผู้อำนวยการนโยบายและแผนทั่วประเทศ ในฐานะเจ้าภาพ ซึ่งได้แนะนำอัตลักษณ์ของดีเมืองขอนแก่น สถานที่ต่างๆ ของเมืองขอนแก่น ณ ห้องมงกุฏเพชร โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดย ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงศ์จินดา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนาในวันนี้ ว่า เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสัมมนา รับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 และการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579 นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนยุทธศาสตร์ และแผนบูรณาการ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้อำนวยกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 225 เขตพื้นที่ ผู้แทนสำนักและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 289 คน ประชุมสัมมนา ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2561
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม <<          

บริหารจัดการภาพกิจกรรม :: ระบบโดย นายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ