| กลับหน้าหลัก | สพม.25 จัดโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเนียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู
เช้าวันนี้ 22 กันยายน 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือกโรงเรียน โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น นายนพภา นิสสัยพันธุ์ รองผู้อำนวยการ สพม. 25 ประธานในการจัดงาน ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ในโครงการต่อประธานดังนี้ 1 เพื่อพัฒนาเข้ารับการอบรมสู่ความเป็นครูมืออาชีพ สามารถเป็นวิทยากรแกนนำ นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการ ให้กับตนเองและเพื่อนครูอื่นได้ 2 เพื่อให้ครูนำความรู้ไปพัฒนาและปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็น “พลเมืองดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติ สามารถ เชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบ ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” 3 การพัฒนาครูและผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างสมบูรณ์ ตามที่สำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และโรงเรียนกุมภวาปี ซึ่งเป็นโรงเรียนแม่ข่าย ได้กำหนดให้สหวิทยาเขตในสังกัด สพม.25 คัดเลือกโรงเรียนเป็นตัวแทนนำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อคัดเลือกให้เหลือ 1 โรงเรียน ใบแสดงผลการดำเนินงานในงานศิลปหัตถกรรม จังหวัดบุรีรัมย์ จากนั้น ช่วงบ่ายของวันที่ 22 ก.ย. 61 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในการกล่าวปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและยังได้มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการผู้นำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา(ICT Talent) ภาครัฐ ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2560 สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม <<          

บริหารจัดการภาพกิจกรรม :: ระบบโดย นายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ